Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.10.5 Programma 5

Programma 5 Middelen
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 5.1

Financieel gezonde huishouding

Provinciefonds

0

70.443

70.443

Precario en Leges

3

45

48

Rente geldleningen < 1 jaar

-3

-41

-44

Rentebaten hypothecaire lening

0

21

21

Bespaarde rente

22.470

-29.284

-6.814

Betaalde rente leningen

-21.711

0

-21.711

Toegerekende rente activa

21.711

0

21.711

Verkoop voormalige steunpunten

14

0

14

Verkoop verspreide eigendommen

309

315

624

Verkoop voormalige dienstwoning

37

-346

-309

Focus met ambitie

6

0

6

Hollandse IJssel Zuiderijsseldijk

10

0

10

Dividend deelnemingen

0

345

345

Nominale reservering

-15

0

-15

Werkelijk onvoorzien

-500

0

-500

Overige lasten

8

0

8

Overige baten

0

-2

-2

Voorzieningen

0

-16

-16

Kapitaallasten

23

0

23

Kapitaallasten deelnemingen

713

0

713

Niet verdeelde rentelasten

-25

0

-25

Apparaatslasten

8.861

0

8.861

Niet verdeelde apparaatskosten

3.033

-189

2.844

Financiële ruimte

1.836

-10

1.826

Doorbelast naar taakvelden

-819

0

-819

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-3

3

0

Opcenten MRB

0

-7.676

-7.676

Saldo

35.958

33.608

69.566