Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.8 Investeren, waarderen en afschrijven

Investeringen en afschrijvingen voor 2017 en verder zijn opgenomen conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de op 11 december 2013 door Provinciale Staten vastgestelde herziene beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2014). Daarnaast is, waar van toepassing, rekening gehouden met de wijzigingen vanuit de vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) welke per 1 januari 2017 ingaan. Zie het budgettair kader voor een nadere toelichting op deze wijzigingen. Zie daarnaast paragraaf 5.8 voor een nadere toelichting op de investeringskredieten.