Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.4 Kostenverdeling

Als gevolg van de vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden met ingang van begrotingsjaar 2017 geen kosten meer doorbelast naar de beleidsprogramma’s. Overhead wordt vanaf 2017 centraal gepresenteerd in de het programma 5 Middelen. Dit betekent een verschuiving van lasten van de beleidsprogramma’s naar het overzicht overhead. In het budgettair kader van deze programmabegroting is een was-wordt tabel opgenomen waarin dit nader wordt toegelicht.