Begroting en verantwoording

Paragraaf Verbonden Partijen

Visie

Voor de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen wordt verwezen naar de recent vastgestelde beleidsnota Verbonden Partijen 2016-2019. Deze beleidsnota geeft het kader ten aanzien van verbonden partijen bestaande uit de beleidsuitgangspunten en de controlekaders voor (nieuwe) participaties. Tevens bevat de beleidsnota de voorwaarden waaronder het publiek (provinciaal) belang is gediend en de provinciale vertegenwoordiging in verbonden partijen.