Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.10.1 Programma 1

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Onderbesteding 2015 Waterveiligheidsbeleid

-290

0

-290

Waterveiligheid, subsidie klimaatdijk Streefkerk

-150

0

-150

Afloop subsidies Zwakke schakels en Waterkwaliteit

-285

0

-285

Project Zandmotor

20

-302

-282

Apparaatslasten

1.408

0

1.408

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-249

149

-101

Doel 1-2

Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Subsidies Plattegrond Ontwikkelings Programma (POP 3) Water

-5.461

5.051

-410

Afloop Synergieproject water

485

0

485

Afloop EU project Raingain

121

-34

87

Voorziening Grondwaterheffing

857

-345

512

Apparaatslasten

1.309

0

1.309

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-142

-11

-153

Doel 1-3

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

5.469

-1.397

4.072

RODS projecten inclusief Balij/Bieslandse Bos en Bentwoud

-187

800

613

Uittreding G.Z-H

13.508

-11.320

2.188

Afwaardering aangkochte RodS gronden

5.259

0

5.259

Toekomstig Beheer Recreatiegebieden en transitie- en frictiekosten Staatsbosbeheer als gevolg van uittreding G.Z-H

-3.758

0

-3.758

Onderbesteding 2015 Participatie in Recreatieschappen

-843

0

-843

Vrijval OVP Groen Blauwe Slinger

0

-718

-718

Apparaatslasten

4.750

0

4.750

Diverse aanpassingen van geringe omvang

344

-113

231

Doel 1-4

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

UPG projecten in het kader van Nationaal Natuur Netwerk (NNN)

-23.150

6.094

-17.056

Natura 2000 en beheermaatregelen PAS

-2.413

-280

-2.693

Plattegrond Ontwikkelings Programma (POP 3) PAS en biodiversiteit

-4.612

2.306

-2.306

Project Mainport Rotterdan (PMR)

-3.290

3.341

51

Programma Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS)

-734

-674

-1.408

Grondtransacties Grond voor Grond  en exploitatie-inkomsten verkoop en pacht Natuurgrond

-6.581

6.791

210

Natuurbeheer waaronder Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL)

-722

260

-462

Apparaatslasten

81

0

81

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-85

45

-40

Doel 1-5

Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Platteland OntwikkelingsProgramma (POP3) en Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

-8.234

4.186

-4.048

Subsidies Glastuinbouw

99

0

99

Nota Ruimte middelen voor Greenports en Veenweidegebieden

1.246

0

1.246

Apparaatslasten

323

0

323

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-38

16

-22

Doel 1-6

Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Natuur en Millieu

216

-293

-77

Impuls Omgevingsveiligheid

11.740

-519

11.221

Luchtkwaliteit NSL en Clean Inlands Shipping

-7.480

4.599

-2.881

Geluidshinder

-450

0

-450

Omgevingsdienst DCMR

-1.901

0

-1.901

Omgevingsdienst Z-H Z

-581

0

-581

Omgevingsdienst West-Holland

519

0

519

Omgevingsdienst Midden-Holland

44

0

44

Omgevingsdienst Haaglanden

28

0

28

RUD's algemeen en dekking

-2.574

1.513

-1.061

Apparaatslasten

3.861

0

3.861

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-19

0

-19

Saldo

-22.542

19.145

-3.398