Begroting en verantwoording

3 Algemene dekkingsmiddelen

3. Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie bedragen
(bedragen x €1.000)

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lokale heffingen

324.990

325.987

328.977

330.050

Provinciefonds

236.431

227.868

227.062

226.223

Dividend

700

700

700

700

Saldo van de financieringsfunctie

0

0

0

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

4

4

4

4

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

562.126

554.559

556.743

556.977

Hieronder staat een toelichting per algemeen dekkingsmiddel.

Lokale heffingen

De inkomsten uit de opcenten nemen toe door een wijziging van de Wet Uitwerking Autobrief ǁ. Deze wet houdt in dat de vrijstelling voor hybride auto’s gedeeltelijk komt te vervallen. Dit levert voor de provincie een structureel voordeel op van € 1 mln. Van de belastingdienst wordt 2 maal per jaar (per 1 juli en per 1 december) een wagenparkoverzicht ontvangen. Het overzicht per 1 juli is de basis voor de raming in de begroting. Deze cijfers laten zien dat het autobezit binnen de provincie wat is toegenomen, wat leidt tot extra inkomsten voor de provincie uit de opcenten. Het is echter nog niet bekend of (en zo ja in welke mate) deze ontwikkeling structureel doorzet. Ingeval van bestendiging van de ingezette groei van het aantal personenauto’s zal bij Voorjaarsnota 2017 / Kadernota  2018 de opbrengstraming naar boven worden bijgesteld.
Daarnaast wordt in de begroting een verlaging van 0,3 doorgevoerd als extra investering in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Ook hierdoor nemen de inkomsten af met € 1 mln per jaar. Het tarief van de opcenten wordt door deze verlagingen 91,4.

Provinciefonds

In de provinciale begroting is in voorgaande jaren rekening gehouden met door het Rijk doorgevoerde generieke kortingen op het Provinciefonds. Deze zijn al eerder meerjarig verwerkt in de provinciale begroting. De Meicirculaire 2016 laat voor de provincie Zuid-Holland een structureel voordeel zien van € 2,1 mln voor de jaren 2017 en verder (bovenop het structurele voordeel van € 2,4 mln uit de Septembercirculaire 2015 wat verwerkt is in de Kadernota 2017). Dit komt hoofdzakelijk door een voordelige ontwikkeling van het accres. De omvang van het Provinciefonds beweegt via het zogeheten accres mee met de ontwikkeling van een deel van de rijksuitgaven (‘trap op, trap af’). Hierdoor vertonen de inkomsten uit het Provinciefonds in de jaren 2017 en verder ten opzichte van de voorgaande meerjarenbegroting een positiever beeld.

Dividenduitkering

De provincie ontvangt dividend vanuit de deelnemingen waarin zij een aandeel heeft. De omvang van deze uitkeringen is constant en identiek aan de voorgaande meerjarenbegroting.