Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.9.4 Programma 4

Programma 4 Bestuur en Samenleving
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 4-1

Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Fasering TOP project

-820

0

-820

Apparaatslasten

10.547

0

10.547

Diverse aanpassingen van geringe omvang

97

39

136

Doel 4-2

Cultuurparticipatie en bibliotheken

Apparaatslasten

1.536

0

1.536

Diverse aanpassingen van geringe omvang

231

0

231

Doel 4-3

Borgen kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participatie

Afbouw maatschappelijke-participatiesubsidies

4.100

0

4.100

Apparaatslasten

-58

0

-58

Doel 4-4

Afbouw taken jeugdzorg

Apparaatslasten

464

0

464

Saldo

16.097

39

16.136