Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.6 Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Bij het ramen van de inkomsten uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in het wagenpark. Hierbij gaat het zowel om volume (aantallen auto’s) als gewicht.
Deze variabelen zijn van invloed op de inkomsten. Bij de raming wordt rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1% om beperkte afwijkingen in volume, gewicht en dergelijke op te kunnen vangen.

In het Hoofdlijnenakkoord 2015 – 2019 is ten aanzien van de opcenten opgenomen vanaf 2016 het tarief met 3%  
(€ 10 mln) te verlagen en dat verder de nullijn wordt gehanteerd. 
Bij de behandeling van de Kadernota in de Provinciale Staten vergadering van 29 juni 2016 is besloten voor de periode 2017-2019 het tarief van de provinciale opcenten met 0,3 te verlagen. De inkomsten nemen hierdoor af met € 1 mln per jaar. Daarnaast wordt in de begroting een verlaging van 0,3 doorgevoerd als extra investering in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Ook hierdoor nemen de inkomsten af met € 1 mln per jaar. Het tarief van de opcenten wordt door deze verlagingen 91,4.

Op 5 juli 2016 is het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief IIdoor de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel treedt op 1 januari 2017 in werking. Dit leidt ertoe dat de gewichtsaftrek van 125 kg. voor hybride personenauto’s komt te vervallen. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten hiervan toe met € 1 mln.

Voor 2017 is rekening gehouden met een ontwikkeling van het wagenpark met een lichte groei van de opbrengsten van 0,5%. Landelijk was de groei van het aantal personenauto’s  in 2016 1,5% ten opzichte van 2015, terwijl in de eerste helft van 2016 het aantal personenauto’s in Zuid Holland is gestegen met 1,3%.
Voor de jaren 2018 -2020 is een groeipercentage gebruikt van 0,5%. Dit is conform het uitgangspunt in de (meerjaren-)begroting. In de raming voor 2017 is daarom rekening gehouden met een marge van 1% (€ 3 mln) voor onvoorziene omstandigheden die leiden tot lagere opbrengsten.
Dit bedrag is bij de Najaarsnota 2016 incidenteel vrijgevallen vanwege het toegenomen autobezit.
Het is echter nog niet bekend of (en zo ja in welke mate) deze ontwikkeling structureel doorzet. Ingeval van bestendiging van de ingezette groei van het aantal personenauto’s zal bij Voorjaarsnota 2017 / Kadernota 2018 de opbrengstraming naar boven worden bijgesteld.