Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.9.2 Programma 2

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 2-1

Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Dagelijks beheer en onderhoud

-386

357

-29

Planmatig en groot onderhoud

4.601

-4.748

-146

Verkeer en vervoer beleid & ROV taken

-288

145

-143

Uitvoering PZI

4.786

865

5.651

Beter benutten goederenvervoer en Goederenvervoer kwaliteitsnet

2.114

-100

2.014

Apparaatslasten

28.911

0

28.911

Kapitaallasten

3.667

0

3.667

Diverse aanpassingen van geringe omvang

0

-8

-8

Doel 2-2

Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Exploitatie OV.
De exploitatiebijdragen voor het OV worden tot en met 2016 nog gedekt uit de OVP BDU en tellen daarom mee in het resultaat voor bestemming. Met ingang van 2017 worden de bijdragen gedekt uit de reserve Mobiliteit.

-1.219

-74.408

-75.627

Exploitatie regionaal vervoer

-915

0

-915

PZI Openbaar vervoer

9.550

0

9.550

Brandstofcelbussen en overige

-3.202

0

-3.202

Apparaatslasten

2.011

0

2.011

Kapitaallasten

-2.524

0

-2524

Saldo

47.106

-77.897

-30.790