Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.1 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Voorjaarsnota 2016. De Begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 zijn opgebouwd op basis van de vastgestelde meerjarenraming 2016-2019, de Voorjaarsnota 2016, het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 en de Meicirculaire 2016. Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het Budgettair kader aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.