Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.10.4 Programma 4

Programma 4 Bestuur en Samenleving
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 4-1

Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Transparante overheid

-1.970

0

-1.970

Wegvallen Zuidvleugel / Stedenbaan

524

-617

-93

Apparaatslasten

8.494

0

8.494

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-104

72

-32

Doel 4-2

Cultuurparticipatie en bibliotheken

Apparaatslasten

1.046

0

1.046

Diverse aanpassingen van geringe omvang

180

10

191

Doel 4-3

Borgen kennis sociaal domein en afbouw subsidies maatschappelijke participatie

Borgen kennis sociaal beleid

-1.700

0

-1.700

Afbouw subsidies maatschappelijke participatie

5.960

0

5.960

Apparaatslasten

257

-22

235

Doel 4-4

Afbouw taken jeugdzorg

Transitie jeugdzorg (niet meer in 2017)

3.183

0

3.183

Apparaatslasten

1.673

0

1.673

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-345

-21

-366

Saldo

17.198

-578

16.620