Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.5 Uitkering Provinciefonds

De meerjarenraming voor de uitkering uit het Provinciefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2016. Hierin zijn zowel de meerjarige ontwikkelingen aangegeven ten aanzien van de algemene uitkering als van decentralisatie-uitkeringen. Bij het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds hanteert de provincie een reguliere behoedzaamheid van € 2 mln voor het opvangen van kleine afwijkingen in de algemene uitkering door ontwikkelingen in het accres, verdeelmaatstaven en taakmutaties.