Begroting en verantwoording

Bijlage 3 Beklemming reserves in de Begroting 2017

Progr.

 Looptijd

Dekkings-bron

 Onderwerp

 Functie

 Saldo per
31-12-2015

 Saldo per
31-12-2016

 Waarvan
juridisch
verplicht

 Waarvan
bestuurlijk
verplicht

 waarvan
niet
verplicht

 Toelichting

AR

Continue

00001

Algemene reserve

84.868.268

77.479.453

                 -   

                  -   

  77.479.453

1

2027

01000

Groene ambities

Spaar

76.739.153

79.437.653

       110.813

  79.326.840

              -   

De programmareserve Groene Ambities is een belangrijke pijler in de financiering van het uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Het betreft onder meer het nakomen van afspraken met de regionale partners over de afronding van de RodS, financiering lopende UPG-projecten, afkoop beheer recreatiegebieden en financiering aandeel provincie van de uitvoeringsstrategie EHS. In de Uitvoeringsstrategie EHS is de reserve tevens aangemerkt als buffer om een
tijdelijk liquiditeitstekort van de programmering op te vangen.

1

2018

01037

Milieuaspecten omgevingbeleid

Spaar

-

992.819

-

       992.819

-

Het restant van deze reserve kan gebruikt worden voor dekking van het onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit.

1

2038

01002

Groene subsidies

Bestem-ming

-42.541

-

                 -   

             -   

              -   

Deze reserve is in 2016 gecorrigeerd.

1

2018

01003

Sanering glastuinbouw

Spaar

2.548.681

1.449.128

       169.916

    1.279.212

              -   

Voor de sanering van glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2014 en eerdere jaren, ten behoeve van de sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw waaronder Duivenvoorde corridor en sanering Deltapoort.

1

2020

01027

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

Bestem-ming

4.900.000

4.806.581

                 -   

    4.806.581

              -   

De programmareserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS is bedoeld voor het bekostigen van de Beheerplannen Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

1

2020

01028

Vlietland

Spaar

657.643

575.643

                 -   

       575.643

              -   

De programmareserve Vlietland is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

1

2027

01032

Decentralisatie-akkoord natuur

Spaar

69.313.045

61.127.574

       145.000

  60.982.574

              -   

Bij Jaarrekening 2013 is de OVP ILG gelden n.a.v. de accountantscontrole
omgezet in de bestemmingsreserve Decentralisatieakkoord natuur. Het betreft hier de ontvangen Rijksmiddelen voor de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het kader van de met het Rijk afgesloten bestuursakkoord decentralisatie natuur en de afrondingsovereenkomst natuur. Met de vastlegging van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG 2015) en het Decentralisatieakkoord Natuur (2013) zijn deze middelen bestuurlijk beklemd binnen het "gesloten systeem" voor de groenmiddelen zoals deze in het Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld.

1

2022

01034

Reserve apparaatslasten DLG

Egalisatie

908.004

590.385

                 -   

                  -   

      590.385

Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen zou leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers.

1

2028

01035

Reserve Natuurcompensatie

Spaar

1.052.677

1.285.302

       187.873

    1.097.429

              -   

De programmareserve Natuurcompensatie bevat vanaf de Najaarsnota 2015 de resterende middelen van de programmareserve 1 NORAH, middelen voor natuurcompensatie N207 Zuidwest randweg en middelen voor de natuurcompensatie RijnlandRoute afkomstig uit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI).

1

2019

01036

Ontwikkelings-perspectief Grevelingen / Volkerak-Zoom

Spaar

10.000.000

10.000.000

                 -   

  10.000.000

              -   

In de programmareserve Ontwikkelingsperspectief Greveling Volkerak-Zoommeer zijn middelen opgenomen voor de verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Deze middelen worden te zijner tijd ingebracht in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) zal worden gefinancierd. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

1

2018

05000

IODS

Spaar

12.790.847

6.841.302

                 -   

    6.841.302

              -   

Het project IODS (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied. Hiervoor zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met een groot aantal partners ( IODS-convenant en bestuursovereenkomst IODS). Hierin is de financiële bijdrage van provincie vastgelegd.

1

2020

05011

Programma-management Kustontwikkeling

Spaar

563.072

463.072

                 -   

       463.072

              -   

De reserve Programmamanagement Kustontwikkeling wordt ingezet voor de dekking van de projectleiding van het beheer van de Zandmotor. Met
Rijkswaterstaat is afgesproken dat de provincie in de periode 2013-2020 de coördinatie van het beheer en de verantwoordelijkheid voor het beheer op zich zal nemen (procesgeld).

1

2020

05013

Zandmotor

Spaar

1.688.494

1.488.494

         86.262

    1.402.232

              -   

De reserve wordt ingezet voor het (natuur)beheer van Zuid-Hollands Landschap
op de Zandmotor.

1

2018

01008

Stimulering duurzame energie

Spaar

1.079.819

-

            -   

             -   

              -   

Het restant van deze reserve kan gebruikt worden voor dekking van het onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit.

1

2017

01024

Luchtkwaliteit (NSL)

Spaar

4.928.087

3.378.087

    1.800.000

    1.578.087

Voor € 1,8 mln zijn (meerjarige) (subsidie)verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor € 1,5 mln cofinanciering aan een Europees project toegezegd. De Europese subsidie is beschikt dus de cofinanciering gaat de komende jaren van start.

1

2016

02017

Kosten/risico bestuursdwang OD's

Egalisatie

500.000

24.000

-

       24.000

Bij Najaarsnota 2013 is besloten tot instellen van deze reserve ter dekking van kosten die voortvloeien uit bestuursdwang.

1

2019

02021

Reserve Omgevings-veiligheid

Spaar

229.603

2.779.603

    2.779.603

-

De middelen worden ingezet ter dekking van veiligheidsactiviteiten waarover met andere overheden afspraken zijn gemaakt.

1

2016

06003

Frictiekosten RUD

Spaar

1.327.612

1

            -   

             -   

              -   

In 2016 loopt de reserve officieel af. Voor Omgevingsdienst West Holland worden voor 2017 nog betaling verwacht. Dit naar aanleiding van frictiekosten als gevolg
van overgang van werkzaamheden naar andere omgevingsdiensten. Deze
bedragen worden pas eind 2016 bekend. In de opdrachtbrief West Holland voor 2016 is hier melding van gemaakt.

2

2018

02006

Milieueisen openbaar vervoer

Spaar

1.260.223

1.260.223

-

   1.260.223

De middelen in deze reserve kunnen worden ingezet ter dekking van het
onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit bij de komende aanbesteding van de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfherenlanden (DAV).

2

2018

02008

1%-regeling Kunst

Spaar

221.574

149.074

       149.074

                  -   

Voor de 1% kunstregeling is in 2014 de laatste meerjarige opdracht afgerond (kunstwerk melarium). Daarnaast worden er nog opdrachten verleend voor het projectbureau Buijtenland van Rhoon, voor € 0,2 mln. Na voltooiing van deze opdrachten zullen er geen middelen meer nodig zijn in deze reserve.

2

Doorlopend

02009

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Egalisatie

10.760.839

13.140.132

  13.140.132

-

De middelen dienen ter dekking van de in het PZI opgenomen exploitatieprojecten. Per 1-1-2017 wordt de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) herzien, waarbij onder andere de voorschriften over het activeren van investeringen in maatschappelijk nut worden aangepast. Deze herziening raakt het doel van deze reserve. Het doel en de inhoud van deze reserve vanaf 2017 zullen onderdeel zijn van het Kaderbesluit 2017.

2

2016

02011

RijnGouwelijn

Spaar

10.900.261

-

            -   

             -   

              -   

De gereserveerde middelen worden aangehouden ter dekking van reeds geactiveerde kosten, die mogelijk als gevolg van het nog op te stellen VO+ (verwacht 2016) van het HOV-Net Zuid-Holland Noord buiten de scope van het project gaan vallen en die daardoor direct ten laste van de exploitatie moeten worden genomen.

2

Doorlopend

02015

Reserve bereikbaarheid

Spaar

46.365.276

8.340.815

    8.340.815

-

Bestuurlijk:
Bij Voorjaarsnota 2012 is een besluit genomen over de inzet van vrijvallende middelen voor mobiliteit die in deze reserve zijn gestort.
In 2015 is de verkoopopbrengst van de verkoop Gnephoek ad € 1,2 mln in de reserve gestort. Deze opbrengst wordt ingezet ter dekking van de nieuwbouw steunpunten.
In de Kadernota 2015-2018 is besloten de fluctuaties uit de notitie "Lange termijn inzicht kapitaal- en beheerlasten" over deze reserve te laten lopen. Dat betekent
dat in 2017 nog € 2,2 mln aan de reserve gaat worden onttrokken.

2

Doorlopend

02024

Egalisatiereserve beheer & onderhoud DBI

Egalisatie

-

-

            -   

             -   

              -   

NVT

2

2019

02016

HOV Net Zuid-Holland Noord

Spaar

5.377.025

5.377.025

    5.377.025

-

In de ten behoeve van de uitvoering van het HOV-Net afgesloten overeenkomsten
is opgenomen dat de gemeenten Gouda en Leiden een subsidie krijgen van € 3,2 mln respectievelijk € 5 mln (prijspeil 1-1-2012). De subsidie aan de gemeente
Gouda is in 2014 beschikt voor € 3,1 mln.

2

2044

02020

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA

Egalisatie

7.963.089

67.849.312

-

 67.849.312

De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van
de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig.

2

2099

02022

Mobiliteit

Spaar

-

83.835.374

83.835.374

-

-

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn via een legale transitie (wijze is aangegeven door ministerie van Infrastructuur & Milieu) overgegaan naar beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructrele projecten die in het verleden in bestedingsplannen zijn toegekend. Ook is een deel te besteden
aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.

2

2099

02023

Revolverend Verenfonds

Buffer

-

1.300.000

-

    1.300.000

-

Met het revolverend verenfonds wordt beoogd de Zuid-Hollandse veren voor forensen en scholieren duurzaam te behouden, ten bate van een Zuid-Hollands verennetwerk / integraal netwerk voor personenvervoer over water. Hiertoe wordt
in samenwerking met Milieu €12 mln, waarvan € 5 mln risicoreserve beschikbaar gesteld. De voorwaarden van steunverlening worden opgenomen in een subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland.

2

2015

06015

2014 DP Verbetering proces financieel inzicht Mobiliteit

Bestem-ming

148.994

-

            -   

             -   

              -   

De middelen zijn bestemd voor activiteiten in het kader van de verbetering van de procedures en het verbeteren van het financieel inzicht

3

Doorlopend

01023

Meerjarenplan Bodemsanering

Spaar

37.611.334

36.978.987

36.978.987

-

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie van het Rijk middelen voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodemsanering, dat is gebaseerd op het Bodemconvenant. Deze middelen worden gestort in deze egalisatiereserve, waarmee pieken en vertragingen of versnellingen in de uitvoering van projecten
over de looptijd van het werkprogramma kunnen worden opgevangen.

3

2019

03027

Versterking economie

Spaar

-

5.334.855

                 -   

     5.334.855

              -   

Het betreft een reserve voor nieuwe initiatieven in het domein Economie. De uitwerking vindt momenteel plaats. Zodra besluitvorming heeft plaats gevonden zal de mutatie van deze reserve in het budget van 2017 en verder worden verwerkt.

3

2020

03029

Implementatie Omgevingswet

Spaar

-

4.799.638

                 -   

    4.799.638

              -   

De nieuwe omgevingswet beoogt het huidige omgevingsrecht (zoals de WRO,
Wabo en Tracéwet) eenvoudiger en beter te maken en integreert 26 wetten. Invoering van deze wet zal financiële consequenties voor decentrale overheden hebben. De transitiekosten die conform het bestuursakkoord voor Zuid-Holland verwacht worden dienen tot einde van het implementatie traject via de reserve beschikbaar te blijven.

3

2019

03030

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Spaar

-

97.000

                 -   

         97.000

              -   

Ten behoeve van het opstellen van een integrale onderzoeks- en verkenningsagenda is een programmareserve gevormd ten laste van bestaande materiële budgetten. In 2016 zullen onderzoeken en verkenningen worden gestart over lange termijn opgaven van de provincie Zuid-Holland die ten laste komen van deze reserve.

3

2020

03032

Regionale gebiedsgerichte projecten

Bestem-ming

-

-

            -   

             -   

              -   

3

Onbepaald

03033

WorldExpo 2025

Bestem-ming

-

600.000

                 -   

       600.000

              -   

Het programma Expo 2025 zou als middel ingezet worden voor het aanjagen / versnellen van (ruimtelijk-)economische groei en werkgelegenheid en innovatie in Rotterdam, de regio en elders in Nederland.. Het doel blijft vanzelfsprekend overeind, ook nu het Kabinet de kandidaatstelling niet ondersteunt. De minister
van Economische Zaken heeft de initiatiefnemers - het bedrijfsleven en de regiopartners - aan tafel genodigd om van gedachten te wisselen over gezamenlijke inspanningen om de economische ontwikkelingen op een andere manier een boost te geven.

3

2023

03000

Bedrijventerreinen

Spaar

6.802.353

4.995.353

    4.995.353

-

In het kader van de subsidieregeling Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) zijn afgelopen jaren tientallen meerjarige subsidiebeschikkingen verleend. Een gemiddeld bedrijventerreinenproject kent een looptijd van 8-10 jaar, waarbij op basis van verantwoordingrapportages voorschotten worden verleend. De reservemiddelen zijn volledig juridisch verplicht.

3

2016

03006

EFRO middelen

Spaar

30.937

30.937

          30.937

-

Reserve is in afwachting van de eindafrekeningen van de gesubsidieerde projecten, mogelijk in combinatie met beoordeling door EU. Vermindering vindt op basis
hiervan in 2016 of 2017 plaats

3

2017

03011

Manden maken

Spaar

815.000

615.000

       615.000

-

Het besluit op subsidieverlening ad € 1mln ten behoeve van realisatie ontsluitende infrastructuur voor de productielocatie van onderdelen van de Joint Strike Fighter door Stork / Fokker op het bedrijventerrein Polder Nieuwland in Alblasserdam en Papendrecht, is in maart 2014 door PS genomen. De meerjarige subsidie zal volledig worden gedekt uit deze deelreserve.

3

2015

03012

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

Spaar

9.000.000

9.000.000

    9.000.000

-

De groene inpassing van het bedrijventerrein zal door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nog nader worden uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit is bestuurlijk afgesproken. Momenteel loopt er een
beroepsprocedure bij de Raad van State. Na deze beroepsprocedure zal in samenspraak met de omgeving het plan voor de groene inpassing worden uitgewerkt. Dit vormt de basis voor subsidieverlening en zal naar verwachting in 2017 worden gerealiseerd.

3

2018

03013

Coolport middelen

Spaar

5.605.129

3.290.129

    3.290.129

-

De totale decentralisatieuitkering voor de Coolport bedraagt € 10 mln.
Deze bijdrage wordt ingezet voor het kwaliteitsnet goederenvervoer en voor beter benutten goederenvervoer centrale as. Deze reserve wordt bij de Begroting 2017 heroverwogen in verband met de herziening van het BBV. Zie ook de toelichting bij de Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI.

3

2016

03014

Mitigatie/Energie

Bestem-ming

617.373

27.373

         27.373

-

In 2016 zijn nog lopende subsidieverplichtingen en zal de reserve worden ingezet voor de verdere uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid

3

2016

03015

Overcommittering OP-West

Spaar

5.885.071

-

                 -   

             -   

              -   

Ter dekking van de overcommitteringsprojecten OP West is deze reserve
 ingesteld, waarbij na de uiteindelijke afrekening van alle projecten een beroep gedaan zal worden op de gereserveerde middelen. Dit heeft in 2016 plaatsgevonden, waardoor de reserve volledig benut is.

3

2020

03016

Economische agenda Zuidvleugel

Spaar

9.797.888

15.497.888

  15.497.888

-

De middelen van de Economische Agenda Zuidvleugel dienen ter dekking van het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. In 2015 is PZH een nieuwe subsidieregeling voor Kansen voor West, Interreg en Topsectoren MKB gestart. Besluitvorming door GS/PS heeft plaatsgevonden.

3

2017

03017

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Spaar

1.423.424

673.424

       673.424

-

Deze reserve is gekoppeld aan het subsidieprogramma zonnepanelen voor asbestdaken.

3

2016

03018

InnovationQuarter

Buffer

4.700.000

4.700.000

    4.700.000

-

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng in InnovationQuarter. Deze middelen zullen worden benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van provinciaal aandelenbezit in het participatiefonds af te dekken

3

2020

03020

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Spaar

14.444.782

13.717.782

  13.717.782

-

Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restant middelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse deelprojecten.

3

2016

03022

Programma Warmte en koude Z-H

Bestem-ming

51.770

-

            -   

             -   

              -   

Door fasering in activiteiten zijn in 2014 en 2015 niet alle middelen besteed en in de reserve gebleven.
Binnen het programma is er echter wel degelijk behoefte om deze middelen in te zetten in het jaar 2016, dit is tevens het laatste jaar van het huidige Warmte / Koudeproject. De middelen zijn in 2016 ten gunste van het programma gebracht.

3

2016

03023

2015 DP Impulsprogramma CVT

Doorge-schoven prestatie

250.000

-

                 -   

             -   

              -   

Het betreft de doorgeschoven prestatie van Impulsprogramma CVT naar 2016.
De middelen zijn in 2016 ten gunste van het programma gebracht

3

2020

03024

Samenwerkings-verbanden economische clusters

Spaar

2.082.587

2.308.063

    2.308.063

De subsidieregeling voor samenwerking economische clusters is opgestart en gepubliceerd. Intekening moet worden afgewacht alvorens eventueel een gedeelte als niet verplicht beschouwd kan worden.

3

2020

03025

Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder

Spaar

113.266

113.266

       113.266

              -   

Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn deze middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord".

3

2020

03026

Risicoreserve Energiefonds

Buffer

-

3.000.000

                 -   

    3.000.000

              -   

De opbouw van deze risicoreserve vindt plaats conform afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In 2017, 2018 en 2019 zal telkens € 6 mln worden toegevoegd, in 2020 nog eens € 4 mln. In totaal wordt dit fonds € 25 mln groot.

3

2019

03028

MIT MKB Innovatie-stimulering topsectoren

Spaar

-

4.500.000

                 -   

    4.500.000

              -   

De subsidieregeling voor MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren is opgestart
en gepubliceerd. Intekening moet worden afgewacht alvorens eventueel een gedeelte als niet verplicht beschouwd kan worden.

3

2017

03031

2016 DP Molens CVT groot onderhoud

Doorge-schoven prestatie

-

200.000

                 -   

       200.000

              -   

Het betreft de doorgeschoven prestatie van Cultuur en Vrije Tijd naar 2017.

3

Na besluitvorming
uitkomsten verkenning

05004

Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG

Spaar

136.590

-

            -   

             -   

              -   

Uit navraag blijkt dat er geen juridische beklemming zit op de reserve Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG ad € 136.590. De directeur DRM heeft ingestemd met het voorstel om deze middelen in 2015 te gebruiken om de
overgang naar de lijn van ZPP naar bureau Ontwikkeling RWB te dekken en dit bij Voorjaarsnota 2015 te regelen. Dit is blijkbaar niet nodig geweest en de middelen
zijn vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.

3

2020

05006

Bedrijventerreinen
IRP Oude Rijnzone

Spaar

1.000.000

4.187.767

    4.187.767

-

De besteding van deze middelen is vastgelegd in besluit "Oude Rijnzone Subsidieregeling en -beschikking herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard"
die 25 juni 2013 door GS is vastgesteld. De fasering is in 2016 bijgesteld in de tijd, waardoor uitgaven vertraagd plaatsvinden en middelen zolang bewaard worden in de reserve.

3

2018

05015

IRP Goeree Overflakkee

Spaar

1.462.702

497.702

       497.702

-

Tot en met 2017 is zijn de reserves beklemd. Hierover ligt een besluitnota van 5 minutenversie GS aan PS - Programmaplan IRP Goeree-Overflakkee - DOS-2012-0003864.

4

Onbepaald

04012

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

Spaar

3.835.292

4.185.292

    4.185.292

-

Voor de uitvoering van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten zijn meerjarige beschikkingen verleend die ook gedekt worden uit de reservemiddelen. In 2015 en 2016 zijn subsidieplafonds afgegeven die voor
2017 en verder gedekt zullen worden uit de beschikbare middelen uit de reserve.

4

2016

04014

2015 DP Afbouw jeugdzorg

Doorge-schoven prestatie

464.000

-

            -   

             -   

              -   

Dit betreft een doorgeschoven prestatie voor jeugdzorg. Het bedrag wordt in 2016 aan deze reserve onttrokken om de afbouw in uitgaven voor personeelskosten jeugdzorg mede uit te financieren. De middelen zijn in 2016 ten gunste van het programma gebracht

5

Onbepaald

06011

Frictie algemeen

Spaar

1.726.757

848.061

         59.000

      616.000

         173.061

De middelen in de reserve zijn bestemd om lopende en toekomstige verplichtingen in het kader van OvT / PNS en Focus met Ambitie te dekken. Daarnaast zijn nog beklemde middelen voor de verwachte overgang van G.Z-H.

5

2044

06017

Egalisatie kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Egalisatie

142.119

399.557

                 -   

                  -   

      399.557

De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van
de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig.

5

2017

06018

Jonge ambtenaren

Spaar

566.000

200.000

       200.000

-

Met de vakbonden is overeengekomen om een deel van de budgetten voor gedifferentieerd belonen in te zetten om medewerkers aan te trekken die van meerwaarde zijn voor de provincie.

5

2016

06019

2015 DP Trainees

Doorgeschoven prestatie

470.000

-

                 -   

             -   

              -   

In 2015 zijn er middelen beschikbaar gesteld om het traineeprogramma te financieren. Een deel van de lasten valt in 2016. De middelen worden doorgeschoven om de loonkosten van de trainees in 2016 te kunnen dekken.

Totalen

466.084.119

554.769.126

109.691.580

297.301.555

147.775.991