Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.9.5 Programma 5

Programma 5 Middelen
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 5.1

Financieel gezonde huishouding

Ontwikkeling Provinciefonds

0

-15.872

-15.872

Bespaarde rente

0

-18.916

-18.916

Doorbelast naar taakvelden

-819

0

-819

Kapitaallasten deelnemingen

556

0

556

Kapitaallasten verbonden partijen

34

0

34

Effect te verdelen indirecte kosten

4.292

0

4.292

Nominale reservering

-15

0

-15

Niet verdeelde rentelasten

-25

0

-25

Betaalde rente leningen

-368

0

-368

Toegekende rente activa

21.711

-10.055

11.656

Kapitaallasten

21

0

21

Apparaatslasten

9.691

0

9.691

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

0

940

940

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-3

0

-3

Saldo

35.075

-43.903

-8.828