Begroting en verantwoording

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding en meerjarenraming

De Paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, Precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo) en de heffing voor Grondwaterbeheer. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige twee heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Meerjarenraming

Opbrengsten
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Begroting 2016 na VJN

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Alg. grondwaterbeheer

1.715

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

Opcenten motorrijtuigenbelasting

331.616

326.000

323.940

324.937

327.927

329.000

Precario en leges

1.005

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Uitvoering WABO

2.131

2.700

3.200

3.200

3.200

3.200

Totaal Baten

336.467

331.120

329.560

330.557

333.547

334.620