Begroting en verantwoording

Bijlage 4 Kalender beleids- en subsidie-evaluaties 2017-2019

De Verordening beleidsevaluaties (vastgesteld in maart 2016) bepaalt dat de begroting een evaluatiekalender bevat. Deze kalender bestaat uit een overzicht van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid die worden ingesteld. De doeltreffendheid van beleid betreft de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd. De doelmatigheid van beleid betreft de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van beleids- en subsidie-evaluaties die gepland zijn voor de periode 2017-2019. Over de uitkomsten van de evaluaties die in het voorafgaande jaar zijn verricht, worden Provinciale Staten tegelijk met de jaarrekening geïnformeerd.

Product

2017

2018

2019

Bijzonderheden

Programma Groen, Waterrijk Schoon

Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017

X

Extern veiligheidsbeleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma

X

Gemeente Westland – bijdrage zandmotor (subsidie)

X

Coöperatie Hoeve Biesland (subsidie)

X

Uitvoeringsregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland (subsidie)

Geen specifiek evaluatiemoment, maar ‘ongoing evaluation’ wat wil zeggen dat er een constante monitoring, en jaarlijkse rapportage, over besteding subsidiegelden plaatsvindt.

Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid-Holland en Subsidieregeling Programma financiering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen Zuid-Holland 2009 en 2016

X

Subsidieregeling Natuurcompensatie

Evaluatiemoment moet nog bepaald worden.

Programma Bereikbaar en Verbonden

Luchthavenregeling helihaven Spoorlaan Den Haag

Evaluatiemoment moet nog bepaald worden.

Fietsprojecten Zuid-Holland 2013

X

Subsidieregeling Mobiliteit 2015

X

Scheepvaartverordening (ligplaatsenbeleid)

X

Programma Aantrekkelijk en Concurrerend

Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma regionale economie en energie 2012-2015

X

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

X

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid-Holland

Evaluatie aan het einde van de looptijd (in 2020).

Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

X

Subsidieregeling erfgoedlijnen

X

Regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland 2013

X

InnovationQuarter

X

EFRO/Kansen voor West

X

Tussenevaluatie beschikbaar in 2019. Ex-post evaluatie uiterlijk in 2024 voltooid.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

X

of X

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

X

of X

Kunstgebouw

X

of X

Zuid-Hollandse Popunie

X

of X

SKR/S.E.O.P.

X

of X

Probiblio

X

of X