Begroting en verantwoording

Bijlage 5 Overzicht kosten Provinciale Staten 2017

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de kosten die betrekking hebben op Provinciale Staten. Er wordt onderscheid gemaakt in directe kosten voor Provinciale Staten en directe kosten voor de Griffie. Met ingang van 2017 worden, als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording, indirecte kosten centraal gepresenteerd in programma Middelen.

(bedragen x € 1.000)

Directe kosten Provinciale Staten

     1.569

Directe kosten Griffie

     1.792

    3.361

Toelichting

Directe kosten Provinciale Staten

(bedragen x € 1.000)

Vaste vergoedingen

        842

Wachtgeld oud PS-leden

          30

Fractie-ondersteuning

        485

ICT middelen

        212

    1.569

De vaste vergoeding is gebaseerd op het rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. Daarnaast worden de fracties ondersteund door een staf. Alle kosten die betrekking hebben op deze ondersteuning worden uit dit budget betaald. De ICT-middelen betreffen enerzijds incidentele aanschaf van ICT- middelen en anderzijds een variabele vergoeding voor het gebruik van zaken als internet, printers en dergelijke.

Directe kosten Griffie

(bedragen x € 1.000)

Lonen en salarissen

     1.004

Bijdrage Randstedelijke Rekenkamer

        489

Vergaderingen/notulen PS

        143

Algemene ondersteuning PS/ communicatie

          74

Projecten PS/ automatisering

          35

Onderzoeksbudget commissie Rekening

          25

Werkbezoeken PS/commissies

          22

   1.792