Begroting en verantwoording

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale infrastructuur, wegen en vaarwegen

Areaal

Het provinciale areaal is in ruwweg drie groepen te verdelen:

  • Wegen en vaste kunstwerken: circa 731 ha verhardingen, 162 rotondes, 237 vaste bruggen, 1.024 ha bermen en 149 ha bermsloten, 37.256 bomen, 123 VRI-installaties, 137 km geleiderail en 24 km geluidswering.
  • Vaarwegen en beweegbare kunstwerken: circa 235 km oever, 601 ha te baggeren vaarwegen, 62 beweegbare bruggen en 6 sluiscomplexen.
  • Bedrijfsvoeringsmiddelen zoals steunpunten, inspectievaartuigen en –voertuigen, en gladheidsbestrijdingsmateriaal.

In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) is een gedetailleerde opgave van het areaal opgenomen.

Beleidskader

In juni 2016 hebben PS de Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2016-2019 (deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen) (NOK) vastgesteld (besluitnummer 6903). Met deze nota zijn de uitgangspunten en kaders vastgesteld waarbinnen GS het beheer van de bestaande en toekomstige provinciale infrastructuur uitvoeren. Het uitvoeren van het beheer binnen de in deze nota geformuleerde kaders voorkomt dat achterstanden in het onderhoud en kapitaalvernietiging ontstaan.
Jaarlijks wordt een Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) als bijlage bij de begroting aangeboden aan PS. Het PZI bevat het meerjarenprogramma Beheer en onderhoud op geaggregeerd niveau, inclusief een meerjarig financieel perspectief over de uitvoering van planmatig onderhoud over de komende 15 jaar en de ontwikkeling van de egalisatiereserve onderhoud.

 

Financiële aspecten

Samen met de Nota onderhoud kapitaalgoederen 2016-2019 hebben PS de Nota budgetbehoeftebeheer Zuid-Hollandse infrastructuur 2016-2019 (NBB) vastgesteld (besluitnummer 6901). De budgetbehoefte is op basis van het areaal per 1 januari 2016 berekend op € 93 mln per jaar. De kosten voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen worden in de begroting geraamd in doel 2-1, taak 2.1.1 en 2.1.2. De hiervoor meerjarig beschikbare materiële middelen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Dagelijks beheer en onderhoud

26.506

27.770

27.923

24.892

Planmatig onderhoud

38.579

39.655

42.512

44.773

Totaal netto exploitatieuitgaven1

65.085

67.425

70.435

69.665

Planmatig onderhoud (netto investeringen in jaar activeren)2

47.074

90.764

26.655

29.194

1   De toename in het budget wordt veroorzaakt door toename van het provinciale areaal. Het budget is inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan de egalisatiereserve.
De budgetten voor functionele verbeteringen aan bestaande infrastructuur zijn in deze tabel niet opgenomen. Deze budgetten zijn begrepen in taak 2.1.4 en taak 2.1.5 van doel 2-1.
2    Het grillige verloop wordt veroorzaakt door het moment van activeren van een onderhoudsproject.

 
Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is een egalisatiereserve ingesteld om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. In onderstaande grafiek wordt de meerjarenontwikkeling van de egalisatiereserve voor het beheer en onderhoud van het bestaande areaal weergegeven. Gezien de huidige staat van het areaal wordt in de periode 2019 tot en met 2022 weinig planmatig onderhoud aan wegen uitgevoerd. Hierdoor neemt de omvang van de egalisatiereserve toe. Op basis van conditiemeting en de verwachte ontwikkeling in de technische staat van het areaal, zal vanaf 2023 het planmatig onderhoud aan wegen weer toenemen en de omvang van de egalisatiereserve afnemen.