Begroting en verantwoording

Bijlage 8 Afkortingenlijst

Arhi

(Wet) algemene regels herindeling

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

bbp

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doeluitkering

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BSD

Bestaand stad- en dorpsgebied

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DP

Doorgeschoven prestatie

EAZ

Economische Agenda Zuidvleugel

ECB

Europese Centrale Bank

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMU

Economische en Monetaire Unie

Fido

(wet) Financiering decentrale overheden

FmA

Focus met Ambitie

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

HIC

Haven Industrie Complex

HOF

(Wet) houdbare overheidsfinanciën

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

IBT

Interbestuurlijk toezicht

IKB

Individueel Keuzebudget

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOPW

Integraal Ontwikkelingsplan Westland

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IQ

InnovationQuarter

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

JSO

(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding

KRW

Kaderrichtlijn Water

LBI

Landelijke Bijdrage Index

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MRB

Motorrijtuigenbelasting

NNN

Nationaal Natuurnetwerk Nederland

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

O&O

Onderzoek en ontwikkeling

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland

OP West

Operationeel programma West

OV

Openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

PAL

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PKB

Planologische Kernbeslissing

PMP-B

Provinciaal monitoringsprogramma Biodiversiteit

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PZH

Provincie Zuid-Holland

PZI

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SEOP

Stichting Educatieve Orkestprojecten

SGBP

Stroomgebiedbeheerplan

SHV

Strategische Huisvestingsvisie

SNL

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

TBO

Terreinbeherende organisaties

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

URG

Uitvoeringsregeling Groen

USK

Uniform Subsidiekader

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRM

Visie Ruimte en Mobiliteit

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wbb

Wet bodembescherming

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen