Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.10.2 Programma 2

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden
(bedragen x € 1.000) 

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 2-1

Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Dagelijks beheer en onderhoud

-4.205

-1.368

-5.573

Planmatig onderhoud

5.663

-11.220

-5.557

Verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid

-1.559

695

-864

PZI projecten

14.645

-24.196

-9.551

Goederenvervoer kwaliteitsnet en beter benutten goederenvervoer

207

1.100

1.307

Diverse aanpassingen van geringe omvang

Apparaatslasten
Vanwege de wijzigingen van het BBV is het niet meer toegestaan om overhead naar de doelen binnen de programma’s door te belasten. Dit betekent dat de bedragen voor overhead uit de doelen verwijderd zijn en centraal gepresenteerd worden.

31.824

0

31.824

Kapitaallasten

4.520

0

4.520

Doel 2-2

Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Regionaal openbaar vervoer

-294

-44

-338

Regionale OV-concessies en contracten.
De exploitatiebijdragen voor het OV worden tot en met 2016 gedekt uit de OVP BDU en tellen daarom mee in het resultaat voor bestemming. Met ingang van 2017 worden de bijdragen gedekt uit de reserve Mobiliteit.

-3.303

-77.399

-80.702

PZI openbaar vervoer projecten

-764

-127

-891

Brandstofcelbussen en overige

-5.376

72

-5.304

Diverse aanpassingen van geringe omvang

Apparaatslasten

1.073

0

1.073

Kapitaallasten

-2.406

0

-2.406

Saldo

40.025

-112.487

-72.462