Begroting en verantwoording

Paragraaf Subsidies

Subsidies 2017 en de relatie met de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Om subsidie te kunnen verstrekken voor bepaalde activiteiten is conform de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke grondslag nodig. Hiertoe hebben Provinciale Staten een Algemene subsidieverordening vastgesteld. De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is op 12 december 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden. Op 23 maart 2016 is door Provinciale Staten de gewijzigde Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vastgesteld en op 31 maart 2016 in werking getreden.

In de Asv zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie
(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie
(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Voor de subsidieregelingen, die in de tabel boekjaar- en projectsubsidies 2016 zijn opgenomen zijn regels vastgesteld en is de Asv van toepassing. Daar waar Europese financiering van subsidies dan wel staatssteun aan de orde is, die niet verleend kunnen worden onder de de-minimisvrijstellingsverordening, is de Asv niet volledig van toepassing. Voor de subsidies lager dan € 125.000 dient zowel verantwoording over de prestaties als over de gemaakte kosten plaats te vinden.