Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.3 Rente

Vanwege de wijzigingen in het BBV is de wijze waarop de rente wordt toegerekend veranderd ten opzichte van de vorige begrotingsjaren. Belangrijkste wijziging is het niet meer toerekenen van rente aan het eigen vermogen. Alleen de werkelijk betaalde rente, die voortvloeien uit de meerjarige ontwikkeling van de financieringsbehoefte, wordt doorbelast aan de overige programma’s.
De rentekosten die aan vaste activa worden toegerekend wordt bepaald door middel van een zogenoemde omslagrente. De grondslag van toerekening is de boekwaarde van de vaste activa op 1 januari van het boekjaar en de te verwachten werkelijke rentekosten. Dit leidt tot een omslagrentepercentage van 1,91% in 2017.