Begroting en verantwoording

Bijlage 6 Overzicht van lasten en baten per taakveld / Uitvoeringsinformatie

(bedragen x €1.000)

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering Provinciefonds

0

0

0

0

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

56

56

56

56

0.3 Geldleningen en uitzettingen

25

473

-11

-419

0.4 Deelnemingen

676

997

1.251

1.606

0.5 Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten

1.242

1.296

1.332

1.387

0.6 Overhead

85.051

84.767

84.523

83.776

0.8 Mutaties reserves

9.004

3.620

6.694

6.601

Subtotaal

96.054

91.209

93.845

93.008

Bestuur

1.1 Provinciale staten

3.357

3.334

3.327

3.323

1.2 Gedeputeerde staten

1.534

1.534

1.434

1.464

1.3 Kabinetszaken

2.055

2.062

1.997

1.986

1.4 Bestuurlijke organisatie

3.040

2.279

2.243

1.066

1.5 Interbestuurlijk toez.op de regio

1.220

1.232

1.037

1.029

1.6 Openbare orde en veiligheid

1.207

1.218

1.173

1.165

1.9 Bestuur,overige baten en lasten

3.676

3.667

3.598

3.561

Subtotaal

16.089

15.327

14.809

13.596

Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

103.327

116.596

107.632

119.739

2.2 Waterwegen

38.392

41.044

43.743

45.166

2.3 Openbaar vervoer

92.226

101.669

107.771

104.681

2.9 Verkeer en vervoer,over.baten&lasten

31.245

36.193

22.328

27.811

Subtotaal

265.190

295.503

281.473

297.396

Water

3.1 Waterkeringen

3.048

2.440

2.432

2.329

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

1.032

1.032

840

900

3.3 Kwantiteit grondwater

1.444

1.441

1.439

1.437

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

0

0

0

3.5 Kwaliteit grondwater

845

843

841

1.156

3.9 Water,overige baten en lasten

6.033

5.462

2.671

2.983

Subtotaal

12.403

11.218

8.224

8.806

Milieu

4.1 Bodembescherming

6.943

2.215

2.118

1.769

4.2 Luchtverontreiniging

11.085

2.307

2.449

2.228

4.3 Geluidhinder

523

537

53

53

4.4 Vergunningverlening en handhaving

40.980

40.847

40.846

40.846

4.5 Ontgronding

0

0

0

0

4.6 Duurzaamheid

30.213

16.743

13.701

10.931

Subtotaal

89.744

62.648

59.168

55.828

Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

88.320

84.998

83.060

74.252

5.2 Beheer natuurgebieden

3.400

3.400

2.900

2.900

5.9 Natuur,overige baten en lasten

7.964

6.214

2.478

1.928

Subtotaal

99.684

94.612

88.438

79.080

Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

7.944

6.775

5.855

4.795

6.3 Kennis en innovatie

7.065

7.065

7.065

3.565

6.4 Recreatie en toerisme

42.123

51.792

43.174

38.584

6.9 Reg.economie,overige baten & lasten

4.343

4.333

4.327

2.821

Subtotaal

61.475

69.966

60.422

49.766

Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

16.123

13.316

12.004

8.200

7.2 Maatschappij

7.389

7.387

7.385

7.384

7.9 Cult&Maatsch.,overige baten & lasten

3.973

0

0

0

Subtotaal

27.485

20.702

19.390

15.583

Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

11.290

10.832

8.641

8.789

8.2 Volkshuisvesting

0

0

0

0

8.3 Stedelijke vernieuwing

0

0

0

0

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

11.427

7.577

6.047

3.688

Subtotaal

22.717

18.409

14.688

12.477

Totaal Lasten

690.842

679.595

640.456

625.538

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering Provinciefonds

236.431

227.868

227.062

226.223

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

324.990

325.987

328.977

330.050

0.3 Geldleningen en uitzettingen

0

0

0

0

0.4 Deelnemingen

1.200

1.200

1.200

1.200

0.5 Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten

0

0

0

0

0.6 Overhead

2.085

2.085

2.085

2.085

0.8 Mutaties reserves

0

0

0

0

Subtotaal

564.707

557.140

559.324

559.558

Bestuur

1.1 Provinciale staten

0

0

0

0

1.2 Gedeputeerde staten

0

0

0

0

1.3 Kabinetszaken

10

0

0

0

1.4 Bestuurlijke organisatie

0

0

0

0

1.5 Interbestuurlijk toez.op de regio

0

0

0

0

1.6 Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

1.9 Bestuur,overige baten en lasten

221

221

221

221

Subtotaal

231

221

221

221

Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

582

9.545

1.732

632

2.2 Waterwegen

4.858

3.035

2.277

2.277

2.3 Openbaar vervoer

720

720

720

720

2.9 Verkeer en vervoer,over.baten&lasten

5.488

5.499

1.120

1.120

Subtotaal

11.648

18.799

5.849

4.749

Water

3.1 Waterkeringen

300

300

300

300

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

192

192

0

0

3.3 Kwantiteit grondwater

1.370

1.370

1.370

1.370

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

0

0

0

3.5 Kwaliteit grondwater

0

0

0

0

3.9 Water,overige baten en lasten

5.182

4.559

1.712

2.024

Subtotaal

7.044

6.421

3.382

3.694

Milieu

4.1 Bodembescherming

832

694

694

347

4.2 Luchtverontreiniging

6.770

450

300

180

4.3 Geluidhinder

0

0

0

0

4.4 Vergunningverlening en handhaving

3.400

3.400

3.400

3.400

4.5 Ontgronding

0

0

0

0

4.6 Duurzaamheid

80

80

80

80

Subtotaal

11.082

4.624

4.474

4.007

Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

30.811

30.752

31.350

29.152

5.2 Beheer natuurgebieden

0

0

0

0

5.9 Natuur,overige baten en lasten

3.853

2.953

1.059

809

Subtotaal

34.664

33.704

32.409

29.962

Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

2.704

3.238

2.267

1.987

6.3 Kennis en innovatie

0

0

0

0

6.4 Recreatie en toerisme

11.382

26.861

24.935

26.860

6.9 Reg.economie,overige baten & lasten

0

0

0

0

Subtotaal

14.086

30.099

27.202

28.847

Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

504

504

498

0

7.2 Maatschappij

57

57

57

57

7.9 Cult&Maatsch.,overige baten & lasten

0

0

0

0

Subtotaal

561

561

554

57

Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

455

455

455

455

8.2 Volkshuisvesting

0

0

0

0

8.3 Stedelijke vernieuwing

0

0

0

0

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

0

0

0

0

Subtotaal

455

455

455

455

Totaal Baten

644.477

652.023

633.869

631.549

Resultaat

-46.365

-27.572

-6.588

6.011