Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.10.3 Programma 3

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 3-1

Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Innovatie MKB

-3.500

0

-3.500

Schaalsprong

2.393

0

2.393

IRP Goeree Overflakkee programma (deel DRM)

-491

0

-491

Apparaatslasten

-612

0

-612

Diverse aanpassingen van geringe omvang

242

-1

243

Doel 3-2

Schone en toekomstbestendige energie

Afbouw programmabureau warmte / koude

243

-134

109

Energie-agenda

-1.398

0

-1.398

Apparaatslasten

1.004

0

1.004

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-222

-57

-279

Doel 3-3

Beter benut (bebouwd) gebied

Uitvoeren VRM

101

0

101

Project Deltapoort

278

-277

1

Duurzame ontwikkeling ZPP, Grondbank en overige

-6.743

-2.517

-9.260

Sanering verspreid glas

-1.020

0

-1.020

Transitie Omgevingswet

-2.620

0

-2.620

Uitvoering IRP's

-1.575

0

-1.575

Voorbereiden Omgevingsvisie

-201

0

-201

Samenwerking in de Zuidvleugel, VRM en Beter Benutten

-635

0

-635

Apparaatslasten.

9.107

0

9.107

Doel 3-4

Goede ruimtelijke kwaliteit

Onderbesteding Ontwikkelen Landschapselementen en verbeteren landschappelijke kwaliteit 2015

-1.037

0

-1.037

Apparaatslasten

-176

0

-176

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-173

0

-173

Doel 3-5

Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Bedrijventerreinen, jaarschijf 2015 is laag uitgevallen als gevolg van afrekeningen (inclusief Hoeksche Waard)

-4.037

0

-4.037

Activiteiten werklocatie Hoeksche Waard

-.9.000

0

-9.000

Apparaatslasten

2.750

0

2.750

Diverse aanpassingen van geringe omvang

247

-62

185

Doel 3-6

Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

ISV-gelden opdrachten erfgoed en ruimte

0

497

497

Extra middelen Hoofdlijnenakkoord Erfgoed en Rijksmonumenten

-5.707

0

-5.707

Apparaatslasten

2.142

0

2.142

Diverse aanpassingen van geringe omvang

258

-3

-255

Doel 3-7

Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Aantal spoedlocaties gesaneerd

510

-902

-392

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

1.021

0

1.021

Nazorg stortplaatsen

514

-202

312

Uitvoeringsprogramma bodem

262

-29

233

Apparaatslasten

1.791

0

1.791

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-15

0

-15

Saldo

-16.839

-3.685

-20.524