Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.9.3 Programma 3

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 3-1

Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Beklemming deel jaarresultaat 2015, ter begroting gebracht in 2016

2.483

0

2.483

Overheveling budgetruimte bedrijventerreinen 2016 naar doel 3-1

5.000

0

5.000

Budget onderzoek EXPO Rotterdam 2017-2019 gestort in reserve (het budget 2016 is pas in de najaarsnota gestort)

600

0

600

Afronding Voordelta Maasvlakte II in 2016. Onderwerp vervalt in 2017

1.250

-1.250

0

Apparaatslasten

966

32

998

Diverse aanpassingen van geringe omvang

340

0

340

Doel 3-2

Schone en toekomstbestendige energie

Minder Greendeal uitgaven in 2017 (asbestsanering)

875

0

875

Extra kosten 2016 warmte, wind en revolverend fonds

400

0

400

Kosten bureau Warmte / Koude

215

-280

-65

Apparaatslasten

1.181

0

1.181

Diverse aanpassingen van geringe omvang

392

0

392

Doel 3-3

Beter benut (bebouwd) gebied

Duurzame ontwikkeling ZPP en overige

-1.868

0

-1.868

Omgevingswet en sanering glasopstal

-1.388

0

-1.388

ISV 2

995

-995

0

Realisatie IRP's

-480

0

-480

Apparaatslasten

5.454

0

5454

Diverse aanpassingen van geringe omvang

4

0

4

Doel 3-4

Goede ruimtelijke kwaliteit

Apparaatslasten

1.611

0

1.611

Doel 3-5

Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Activiteiten werklocatie Hoeksche Waard

-9.000

0

-9.000

Minder subsidies bedrijventerreinen in 2017 (inclusief ORZ)

263

0

263

Apparaatslasten

1.316

0

1.316

Diverse aanpassingen van geringe omvang

124

0

124

Doel 3-6

Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Extra budget monumenten 2017 (o.a. amendement Voorjaarsnota 2016)

-600

0

-600

Fasering verleningen erfgoed, o.a. € 2,2 mln extra in 2017

-2.500

0

-2.500

Doorgeschoven prestatie molens 2017

-200

0

-200

Apparaatslasten

1.966

0

1.966

Doel 3-7

Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Saneringspoedlocaties

504

-1.427

-923

Krimpenerwaard en Hollandsche IJssel

1.060

0

1.060

Uitvoeringsprogramma bodem

550

0

550

Apparaatslasten

1.795

0

1795

Diverse aanpassingen van geringe omvang

60

0

60

Saldo

13.368

-3.920

9.448