Begroting en verantwoording

2 Toelichting baten en lasten

2.9.1 Programma 1

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon 
(bedragen x € 1.000) 

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Waterveiligheid, subsidie klimaatdijk Streefkerk

-150

     0   

      -150

Landelijk Overleg Kust (LOK)

60

-45

          15

Apparaatslasten

1.616

     0-   

     1.616

Doel 1-2

Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Subsidies Plattegrond Ontwikkelings Programma (POP 3) Water

-4.461

4.051

      -410

Afloop Synergieproject water

281

   0   

        281

Apparaatslasten

1.410

     0   

     1.410

Doel 1-3

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

3.245

     0   

     3.245

RODS projecten inclusief Balij/Bieslandse Bos en Bentwoud

2.329

-309

     2.020

Uittreding G.Z-H

14.551

-10.100

     4.451

Toekomstig Beheer Recreatiegebieden en transitie- en frictiekosten Staatsbosbeheer als gevolg van uittreding G.Z-H

-2.708

     0  

   -2.708

Apparaatslasten

1.617

    0   

     1.617

Diverse aanpassingen van geringe omvang

222

     0  

        222

Doel 1-4

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

UPG projecten in het kader van Nationaal Natuur Netwerk (NNN)

-17.407

5.723

-11.684

Natura 2000 en beheermaatregelen PAS

2.026

-1.381

        645

Plattegrond Ontwikkelings Programma (POP 3) PAS en biodiversiteit

-4.412

2.106

   -2.306

Natuurbeheer waaronder Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer
(SNL)

2.974

-2.938

          36

Project Mainport Rotterdam (PMR)

2.471

-2.471

        0  

Programma Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS)

1.698

-323

     1.375

Grondtransacties Grond voor Grond  en exploitatie-inkomsten verkoop en pacht Natuurgrond

4.565

-4.565

         0  

Stelpost i.v.m. verwachte korting 2016  op Decentralisatie Uitkering Natuur

1.200

     0   

     1.200

Apparaatslasten

1.145

    0   

     1.145

Diverse aanpassingen van geringe omvang

113

     0   

      113

Doel 1-5

Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP3) landbouw en Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

-5.422

2.936

   -2.486

Subsidies Glastuinbouw

296

     0   

        296

Nota Ruimte middelen voor Greenports en Veenweidegebieden

160

      0   

        160

Apparaatslasten

1.721

      0   

     1.721

Diverse aanpassingen van geringe omvang

94

      0   

          94

Doel 1-6

Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

BRZO, VTH taken en Leren voor duurzame ontwikkeling

2.949

-15

     2.934

Impuls Omgevingsveiligheid

13.107

   0   

   13.107

Luchtkwaliteit NSL en Clean Inlands shipping

-6.383

6770

        387

Luchtkwaliteit (EFRO) en overige geluid

-104

-104

      -208

Omgevingsdienst DCMR

-2.023

    0  

   -2.023

Omgevingsdienst Z-H Z

-411

     0   

      -411

Omgevingsdienst West-Holland

-12

    0   

        -12

Omgevingsdienst Midden-Holland

663

   0   

        663

Omgevingsdienst Haaglanden

321

     0   

        321

Omgevingsdienst algemeen, BRZO en Warmte Koude Opslag

-623

     0   

      -623

Stelpost RUD

852

     0   

        852

Apparaatslasten

5.571

    0   

     5.571

Kapitaallasten

-19

     0  

        -19

Saldo

23.122

-665

22.457