Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.1 Nieuw beleid

De Kadernota 2017 had een beleidsrijk karakter. Zo is extra geld vrijgemaakt voor diverse intensiveringen op het gebied van cultureel erfgoed, gebiedsgerichte projecten en de opstart van de energietransitie. Ook is het opcententarief verlaagd voor een periode van drie jaar. De ontwikkelingen uit de kadernota zijn verwerkt in de meerjarenraming en daarmee ook in deze begroting. In de Begroting 2017 wordt geen aanvullend nieuw beleid voorgesteld ten opzichte van hetgeen in de Kadernota 2017 is opgenomen.