Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.6.6 Voorzieningen

Onderwerp voorziening:

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.

Toelichting vermindering

In 2017 wordt er € 0,3 mln onttrokken uit de voorziening Grondwaterheffing, dit betreft voor € 0,23 mln kosten met betrekking tot instandhoudingsmaatregelen in de Natura 2000 gebieden en voor € 0,06 mln de bijdrage van de PZH aan lening aan de GR Grondwateronttrekking Delft Noord voor investeringen.

Onderwerp voorziening:

Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats-exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie bij Jaarrekening 2012 een voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

Onderwerp voorziening:

Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.

Toelichting vermeerdering

Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn is voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum een dotatie van
€ 1,8 mln aan de voorziening toegevoegd. Als grondslag voor de dotatie is een berekening van de contante waarde uitgevoerd waarbij is uitgegaan van:

  • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag
  • Sterftecijfers volgens de prognosetafels ABP met trend CBS 2014
  • Pensioenrichtleeftijd 67 jaar
  • Rekenrente: naar 31-12-2015 geforwarde rentetermijnstructuur (basis 30-06-2015); bij deze rekenrente is rekening gehouden met het aangepast beleid van de DNB (juli 2015)
  • Excasso-opslag: 1,25%

Onderwerp voorziening:

Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd waardoor een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR is ontstaan. BZK (toetsbrief begroting Grondbank 2015) gaat er vanuit dat er in 2018 voldoende zicht is op ontwikkeling en zo het tijdelijk negatief eigen vermogen weer positief en toereikend zal zijn om de in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing geïnventariseerde risico’s te kunnen opvangen.
Voor het tijdelijk negatief eigen vermogen heeft de provincie bij Jaarrekening 2011 een voorziening van € 12 mln getroffen.

Onderwerp voorziening:

Premieleningen

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.

Onderwerp voorziening:

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Inhoud en doel

De ROZ is per 1 januari 2015 opgeheven en opgevolgd door een informeel afstemmingsoverleg van de betrokken partners. De provincie was voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontving van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij was dat deze bijdragen op enig moment zouden worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas werd dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien en is de voorziening opgebouwd..

Onderwerp voorziening:

Warmtebedrijf

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland is voor 9,52% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra NV (WbR). Bij de start van het Warmtebedrijf heeft de provincie in 2006 in totaal € 2 mln aandelenkapitaal geplaatst. De slechte financiële situatie bij het Warmtebedrijf is een aantal jaren geleden bij de provincie aanleiding geweest om een voorziening te treffen van € 1,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan het aankoopbedrag van de aandelen (€ 2 mln) minus reeds uitgekeerde bedragen aan de provincie (€ 0,2 mln).

Onderwerp voorziening:

ROM-D Capital BV

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland heeft bij Jaarrekening 2015 een voorziening getroffen voor de waardeontwikkeling van de deelname in Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM_D) Capital BV.

Onderwerp voorziening:

Dubieuze debiteuren

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.

Toelichting algemeen

De verwachting is, dat op basis van het huidige debiteurensaldi, er geen dotatie aan de voorziening hoeft plaats te vinden.

Onderwerp voorziening:

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Inhoud en doel

De kosten van groot onderhoud op de gebouwen werden voorheen als investeringen aangemerkt en dan ook geactiveerd. Als gevolg van regelgeving van het BBV en de Nota Investeringen, Waardering en Afschrijvingen (IWA) is in 2015 een gedeelte van de kosten die betrekking hebben op klein en groot onderhoud in exploitatie genomen. Deze exploitatiekosten fluctueren jaarlijks en daarom is in de nota beheer en kapitaallasten MJOP, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 7 juli 2015, opgenomen dat een voorziening Groot onderhoud MJOP gebouwen wordt ingesteld om de exploitatiekosten over de periode 2016 - 2030 te egaliseren. Aan de voorziening wordt jaarlijks een dotatie van € 1 mln toegevoegd met bij aanvang in 2016 een eenmalige dotatie van € 3,8 mln.
Periodiek wordt het MJOP voor provinciale gebouwen geactualiseerd. Op basis van deze informatie kan het jaarlijkse bedrag voor dotatie aan de voorzieningen worden aangepast.

Toelichting vermeerdering

Aan de voorziening wordt jaarlijks een dotatie van € 1 mln toegevoegd met bij aanvang in 2016 een eenmalige extra dotatie van € 3,8 mln.