Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.6.1 Programmareserve 1

Onderwerp
(bedragen x €1.000)

Saldo per
1-1-2017

Vermeerderingen 2017

Verminderingen 2017

Saldo per
1-1-2018

Groene ambities

79.438

0

19.473

59.965

Groene subsidies

0

0

0

0

Sanering glastuinbouw

1.449

0

1.101

348

Stimulering duurzame energie

0

0

0

0

#Visiebeheer

0

0

0

0

Luchtkwaliteit (NSL)

3.378

0

2.363

1.015

NORAH

0

0

0

0

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

4.807

0

1.058

3.748

Vlietland

576

0

82

494

Raingain

0

0

0

0

Natuurcompensatie ZW randweg Gouda

0

0

0

0

Decentralisatieakkoord natuur

61.128

0

4.879

56.249

Reserve apparaatslasten DLG

590

3.250

3.398

443

Reserve Natuurcompensatie

1.285

0

52

1.234

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

10.000

0

0

10.000

Milieuaspecten omgevingbeleid

993

0

470

523

Kosten/risico bestuursdwang OD's

24

0

0

24

Reserve Omgevingsveiligheid

2.780

0

2.780

0

IODS

6.841

0

4.757

2.084

Zwakke schakels

0

0

0

0

Programmamanagement Kustontwikkeling

463

0

100

363

Zandmotor

1.488

0

200

1.288

Frictiekosten RUD

0

0

0

0

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

0

0

0

0

2012 DP RodS projecten

0

0

0

0

Totaal

175.240

3.250

40.712

137.778

Onderwerp programmareserve:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2038

Toelichting vermeerdering

Van de middelen ter dekking van de kosten met betrekking tot de transitie G.Z-H / Staatsbosbeheer is er naar verwachting in 2019 en 2020 een ruimte van € 0,5 mln per jaar. Deze wordt gestort in de reserve Groene Ambities.

Toelichting vermindering

In 2017 wordt er € 3,25 mln onttrokken voor de projecten Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard in het kader van het Nationaal Natuur Netwerk Nederland (NNN). In 2018 wordt hiervoor € 8,9 mln onttrokken, in 2019 € 6,6 mln en in 2020 € 3,35 mln. Daarnaast wordt er in 2017 voor cofinanciering van projecten in het kader van POP3-regeling € 2,9 mln onttrokken. In 2018 wordt hiervoor € 1,9 mln en in 2020 € 3,48 mln onttrokken.
In 2017 wordt er € 4 mln onttrokken voor het realiseren en verbeteren van recreatieve groen- en watergebieden (RodS-projecten) in het kader van het UPG. In 2018 wordt hiervoor € 4 mln onttrokken en in 2019 € 2,5 mln. Ter dekking van subsidielasten van de subsidieregeling Uitvoeringsregeling Groen (URG) in het kader van grondgebonden landbouw wordt in 2017 tot met 2019 jaarlijks € 1,2 mln onttrokken. Voor subsidies in het kader van routestructuren en aansluiting stedelijk gebied wordt er in 2017 € 5 mln onttrokken. In 2018 betreft dat ook
€ 5 mln en in 2019 € 2 mln.
Verder wordt er in 2017 € 0,99 mln onttrokken voor SNL Natuurbeheer. In 2018 is dit € 1,41 mln, in 2019 € 0,75 mln en in 2020 € 0,73 mln.
Voor de frictiekosten met betrekking tot de transitie G.Z-H/Staatsbosbeheer wordt er in 2017 € 0,82 mln onttrokken uit de reserve. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 bedraagt dat respectievelijk € 0,52 mln, € 0,22 mln en € 0,05 mln.
In 2017 wordt er € 0,15 mln onttrokken voor de begrotingssubsidie voor de Klimaatdijk Streefkerk. Meerjarig wordt er € 0,01 mln per jaar onttrokken voor de subsidie Boeren voor Natuur.

Onderwerp programmareserve:

Sanering glastuinbouw

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Ter dekking van meerjarige subsidieverplichtingen voor het opruimen van verspreid glas wordt in 2017 € 1,1 mln onttrokken aan de reserve. In 2018 gaat het om € 0,35 mln.

Onderwerp programmareserve:

Luchtkwaliteit (NSL)

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten vormen onder andere onderdeel van het (nieuwe) provinciale actieprogramma luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermindering

Voor het programma luchtkwaliteit NSL wordt de laatste tranche afgerekend. Ter dekking wordt € 1,7 aan de reserve onttrokken.
Voor het programma Clean inland shipping wordt € 0,7 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2017 wordt er € 1,1 mln onttrokken voor Beheersmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000. In 2018, 2019 en 2020 wordt er respectievelijk € 0,7 mln, € 0,5 mln en € 0,5 mln onttrokken voor Natura 2000 beheerplannen.

Onderwerp programmareserve:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Ter dekking van de procesmiddelen voor de herinrichting Meeslouwersplas wordt € 0,08 mln onttrokken in de jaren 2017 en 2018. In 2019 gaat het om € 0,23 mln.

Onderwerp programmareserve:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2027

Toelichting vermindering

In 2017 wordt voor RodS- projecten in het kader van het UPG in totaal € 4,1 mln onttrokken (onder andere voor Bentwoud en Balij/Bieslandse Bos). In 2018 tot en met 2020 betreft dit
€ 2 mln per jaar voor RodS- projecten. Daarnaast wordt er in 2017 € 0,8 mln onttrokken voor projecten Nota Ruimte Greenports. Meerjarig wordt er € 0,8 mln (2018) en € 0,5 mln (2019, 2020) voor Nota Ruimte Greenports onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

Reserve apparaatslasten DLG

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het Provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het Provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinanciërde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Looptijd

2022

Toelichting vermeerdering

In 2017 wordt € 3,25 mln gestort.

Toelichting vermindering

In 2017 wordt € 3,4 mln onttrokken om de apparaatslasten te dekken van DLG-medwerkers.

Onderwerp programmareserve:

Reserve Natuurcompensatie

Inhoud en doel:

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI).

Looptijd

2028

Toelichting vermindering

Jaarlijks wordt er € 0,04 mln onttrokken voor de verleende subsidies met betrekking tot Natuurcompensatie RijnlandRoute. Tevens wordt er jaarlijks € 0,01 mln onttrokken uit deze reserve voor het laten uitvoeren van natuurbeheer van de dotterbloemhooilanden.

Onderwerp programmareserve:

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom

Inhoud en doel

De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Onderwerp programmareserve:

Milieuaspecten omgevingbeleid

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid .

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Voor het project Monitoring stille wegdekken (2015-2018) wordt € 0,5 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

Kosten / risico bestuursdwang OD’s

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Looptijd

Doorlopend

Onderwerp programmareserve:

Reserve Omgevingsveiligheid

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid. Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid.

Functie

Bestemming

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2019

Toelichting vermindering

Voor de uitvoering van het Impulsprogramma veiligheid (IOV) 2017 wordt € 2,8 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2010 is de Uitvoeringsorganisatie IODS gestart samen met de andere IODS partijen. Vanaf dat jaar vinden ook de provinciale bijdragen voor het programma plaats. In de reserve zit tevens de bijdrage van de provincie aan het Traject A4 Delft - Schiedam van € 25 mln (prijspeil 2006), hiervan is in 2014 € 20 mln betaald, het resterende bedrag ad € 5 mln zal in 2016 worden betaald. In 2017 zal de indexering betaald worden, deze is berekend op € 3,37 mln. Daarnaast zal in 2017 het grootste deel van de overdracht van de middelen in het kader van het weidevogelpact plaatsvinden (€ 1,2 mln). Ook wordt er in 2017 € 0,2 mln onttrokken voor de Eco-passage de Schie. In 2018 zal de Eco-passage worden afgerond. De resterende middelen ad € 2 mln zijn in 2018 opgenomen als risicoreservering.

Onderwerp programmareserve:

Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor lasten met betrekking tot de Zandmotor wordt jaarlijks € 0,1 mln onttrokken uit de reserve.

Onderwerp programmareserve:

Zandmotor

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor de verlening van de opdracht aan Zuid-Hollands Landschap voor beheer van de Zandmotor wordt in de periode 2013-2020 jaarlijks € 0,1 mln uit de reserve onttrokken. Daarnaast wordt er € 0,1 mln onttrokken voor met name monitoring en onderzoek.

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten RUD

Inhoud en doel

De gelden in deze programma reserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (was 2014)