Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.6.5 Programmareserve 5

Onderwerp
(bedragen x €1.000)

Saldo per
1-1-2017

Vermeerderingen 2017

Verminderingen 2017

Saldo per
1-1-2018

Frictiekosten algemeen

848

0

400

448

2014 DP Inzicht en benchmarking

0

0

0

0

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

400

834

0

1.234

Jonge ambtenaren

200

0

0

200

2015 DP Trainees

0

0

0

0

Totaal

1.448

834

400

1.882

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel

Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie algemeen gevormd. De middelen voor OvT-traject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2018, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

Nog niet bekend

Toelichting vermindering

De middelen in de algemene frictie reserve worden niet in zijn geheel uitgeput. Bij Najaarsnota 2016 is voorgesteld om de frictiemiddelen ad € 0,6 mln te laten vrijvallen in de financiële ruimte.

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

In 2017 zijn de kapitaallasten lager dan in 2016 geraamd door uitstel van oorspronkelijk in 2016 te activeren projecten huisvesting en automatisering. Het surplus wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Onderwerp programmareserve:

Jonge ambtenaren

Inhoud en doel

Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln beschikbaar wordt gesteld voor het aantrekken van jonge ambtenaren. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld, in 2016 komt het beleid, waarna meer duidelijkheid komt over de uitnutting van deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017