Begroting en verantwoording

4 Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

Programma 4

Programma 4 Bestuur en Samenleving: Incidentele Lasten
(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4-1

Financieel toezicht en archiefinspectie

150

150

0

0

4-1

TOP transparante overheid

2.120

1.200

1.200

0

-

Overige incidentele lasten programma 4

70

49

-58

0

Totaal

2.339

1.399

1.143

0