Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.8 Investeringskredieten

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
In verband met de verdere ontwikkeling van Vlietland met recreatiewoningen verlegt de provincie in 2017 de infrastructuur van de hoofdontsluitingsweg. Dit gebeurt op basis van eerdere privaatrechtelijke afspraken met de exploitant die de gronden voor de verdere ontwikkeling in erfpacht neemt. Ten behoeve van diezelfde ontwikkeling zal in de jaren vanaf 2017 (gefaseerd) in het noordoosten van Vlietland een geluid- of zichtwerende voorziening worden aangelegd in de vorm van een geluidswal. De werkzaamheden lopen naar verwachting tot en met 2019. De periode waarin het investeringskrediet loopt verschuift daarmee naar 2019.

Pgr

Doel

Projectnr.

Projectnaam

Fase
V/U

Toelichting wijziging

Was

Wordt

Was

Wordt

1

1.3

F004119

Proj. Inricht Vlietland erfpachtcontr

U

2,3 mln

2,3 mln

2016

2019

In afwijking van de Begroting 2016, waarin een apart overzicht voor de investeringskredieten was opgenomen, wordt voor de infrastructurele projecten verwezen naar het PZI 2017-2046, die tegelijkertijd met de begroting voorligt.

Programma 5 Middelen
De investeringen uit programma 5 Middelen vloeien voort uit het huisvestingsplan en het informatieplan. Deze bedragen waren in de meerjarenbegroting 2016 opgenomen voor de jaarschijf 2017.

Pgr

Doel

Projectnr.

Projectnaam

Fase
V/U

Toelichting wijziging

Was

Wordt

Was

Wordt

5

5.1

T002346 / T003565

Projecten I&A / BIS inrichten werkplekken

U

4.300

2016

T 120001

Project E-hrm
Project verhuizing
Project RIO

U
U
U

1.800
1.000
750

2017
2018
2018

V000001 / V000002 / V000007

MJOP Huisvesting en verbouwingen
(investeringsdeel)

U

6.338

2017

V000001 /
V000002

MJOP Huisvesting (investeringsdeel)

U

9.330

2018

V000001

MJOP Huisvesting (investeringsdeel)

U

650

2020

Diverse SHV

Strategische Huisvestingsvisie

U

957

2017

Diverse SHV

Strategische Huisvestingsvisie

U

9.405

2018