Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.4 Verleende garanties en waarborgen

Garantstellingen
(bedragen x € 1 mln)

Ultimo 2016

Ultimo 2017

Zorginstellingen

2,6

2,6

Totaal

2,6

2,6

Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onderdeel 'Geen aflossing gegarandeerde lenigen derden'.