Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.6.2 Programmareserve 2

Onderwerp
(bedragen x €1.000)

Saldo per
1-1-2017

Vermeerderingen 2017

Verminderingen 2017

Saldo per
1-1-2018

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

0

0

0

0

Spoortunnel Delft

0

0

0

0

Fietsprojecten

0

0

0

0

Milieueisen openbaar vervoer

1.260

0

0

1.260

1%-regeling Kunst

149

0

13

137

Egalisatiereserve expl proj PZI

12.790

10.662

1.667

21.785

RijnGouwelijn

0

0

0

0

COA P&R knooppunten

0

0

0

0

Impuls openbaar vervoer

0

0

0

0

Reserve bereikbaarheid

8.341

259

8.600

0

HOV Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

0

5.377

Res.doorgeschoven kap.lst.mobiliteit

0

0

0

0

Egal.kaplast Kaderbesluit Infra

0

0

0

0

Egal.kaplast nota IWA

67.849

23.191

1.224

89.816

2014 DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit

0

0

0

0

Mobiliteit

83.835

95.196

104.598

74.433

Revolverend Verenfonds

1.300

1.300

0

2.600

Egalisatieres.beheer & onderhoud DBI

0

5.467

0

5.467

Totaal

180.902

136.075

116.102

200.875

Onderwerp programmareserve:

Milieueisen openbaar vervoer

Inhoud en doel

In de Visie Ruimte en Mobiliteit is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019.
In dit kader wordt het nog in de reserve aanwezige saldo ingezet als bijdrage in het project 3Emotion voor de aanschaf van 4 brandstofcelbussen op waterstof.
De bussen worden ingezet In de concessie Drechtsteden, Alblasserdam en Vijfherenlanden (DAV).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Onderwerp programmareserve:

1%-regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2017 tot en met 2020 wordt er jaarlijks € 0,01 mln onttrokken (ten behoeve van programma 1)  ter dekking van kosten voor het kunstproject in het Buytenland.

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Inhoud en doel

De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten.
Na verwerking van het Kaderbesluit Infra en de financiële consequenties van de BBV-wijziging resteert vanaf 2023 een structurele storting van € 3,1 mln. Bij Voorjaarsnota 2017 zal een voorstel worden voorgelegd over de inzet van deze middelen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De storting in de reserve ad € 11 mln is als volgt opgebouwd:

  • € 5,1 mln voor de uitvoering van projecten < € 1 mln;
  • € 6 mln als uitvloeisel van de voormalige provinciale extra inzet voor het BDU-bestedingsplan;
  • € - 0,1 mln incidenteel in verband met een herverdeling van mobiliteitsmiddelen tussen nieuwbouw en beheer en onderhoud.

Toelichting vermindering

De bijdrage uit de reserve ad € 1,7 mln is als volgt opgebouwd:

  • € 1,1 mln ten gunste van de financiële ruimte in verband met de gedeeltelijke dekking van het project Kwaliteitsnet goederenvervoer uit de OVP ISV (Hoofdlijnenakkoord);
  • € 0,6 mln ten behoeve van het beheer en onderhoud.

Onderwerp programmareserve:

RijnGouweLijn

Inhoud en doel

Dit is een risicoreserve. Er zijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOV-Net Zuid-Holland passen. In dat geval moeten deze kosten in de exploitatie worden genomen waarvoor we deze reserve aanhouden. Dat zal blijken wanneer het voorlopig ontwerp van het HOV-Net Zuid-Holland Noord in 2016 is vastgesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Onderwerp programmareserve:

Reserve bereikbaarheid

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

Als gevolg van de bijstelling van het contract voor de Waterbus wordt € 0,3 mln in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

€ 4,9 mln ten behoeve van beheer en onderhoud. Jaarlijks wordt het jaarrekeningsaldo van het programma Mobiliteit verrekend met de reserve. In verband met de instelling van een aparte reserve voor het beheer en onderhoud wordt het aandeel van beheer en onderhoud in de rekeningsaldi aan de reserve onttrokken en in de nieuwe reserve gestort.
€ 1,5 mln ten behoeve van E-motion waterstofbussen
€ 2,2 mln op basis van het Kaderbesluit 2015, waarin verrekeningen met deze reserve zijn opgenomen om de fluctuaties in de kapitaal- en beheerlasten op te vangen.

Onderwerp programmareserve:

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Inhoud en doel

Het HOV-Net Zuid-Holland Noord geeft invulling aan R-net en strekt zich uit van Utrecht tot de kust, met aftakkingen richting Noordvleugel en Haaglanden. Het resultaat is een duurzaam, hoogwaardig, frequent en herkenbaar openbaar vervoernetwerk, met diverse knooppunten, waar de verbindingen naadloos op elkaar aansluiten.
De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Looptijd

2019

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA

Inhoud en doel

Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

De berekende vrijval van afschrijvingslasten ad € 23,2 mln als gevolg van doorgeschoven investeringen in voorgaande jaren wordt in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Ter verevening van de afschrijvingslasten wordt € 1,2 mln aan de reserve onttrokken

Onderwerp programmareserve:

Mobiliteit

Inhoud en doel

De provincie ontvangt vanaf 2016 de rijksbijdrage voor verkeer en vervoer (BDU) via het Provinciefonds. De rijksbijdrage voor verkeer en vervoer wordt gestort in de reserve Mobiliteit. Toelichting over de besteding en ontvangst van de middelen wordt opgenomen in het bestedingsplan Mobiliteit. Van de jaarlijks te ontvangen rijksbijdrage is een groot deel bestemd ter dekking van de kosten van de regionale OV-Concessies.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie Provinciefonds

Looptijd

2099

Toelichting vermeerdering

€ 95,2 mln decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer, ontvangen in het Provinciefonds.

Toelichting vermindering

€ 104,6 mln ten behoeve van de realisatie van het Bestedingsplan mobiliteit 2017.

Onderwerp programmareserve:

Revolverend Verenfonds

Inhoud en doel

Doelstelling van het fonds is om in de provincie veerverbindingen voor forensen en scholieren in stand te houden die voldoen aan de maatschappelijk gewenste kwaliteitsniveau. Beoogd wordt onder meer om de verduurzaming van de veerponten te stimuleren via vernieuwing en renovatie. Via het fonds kunnen veerexploitanten hiervoor een lening krijgen van de provincie. De reserve heeft de functie van risicoreserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2099

Toelichting vermeerdering

Conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt € 1,3 mln toegevoegd aan de reserve.

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Inhoud en doel

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is een egalisatiereserve ingesteld om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmaresultaat / programmabegroting

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De reserve wordt in 2017 gevoed met het resultaat op het beheer en onderhoud in de jaren 2014 en 2015 (bijdrage uit de reserve bereikbaarheid). Gezien de huidige staat van het areaal wordt in de periode 2019 tot en met 2022 weinig planmatig onderhoud aan wegen uitgevoerd. De in deze jaren niet benodigde middelen worden toegevoegd aan de reserve.