Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.6.4 Programmareserve 4

Onderwerp
(bedragen x €1.000)

Saldo per
1-1-2017

Vermeerderingen 2017

Verminderingen 2017

Saldo per
1-1-2018

Bestrijd.wachtlijsten i.d.jeugdzorg

0

0

0

0

Restauratie rijksmonumenten en erfgo

4.185

0

2.200

1.985

Cultuurbehoud

0

0

0

0

2015 DP Afbouw jeugdzorg

0

0

0

0

0

Transitie subsidie

0

0

0

0

2014 DP Bestuurlijke samenwerking

0

0

0

0

2014 DP Brandveiligheid depot archeo

0

0

0

0

Totaal

4.185

0

2.200

1.985

Onderwerp programmareserve:

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Onbepaald

Toelichting vermindering

Door wijzigingen in de kasritmes voor verleningen erfgoed en rijksmonumenten 2016 is in de Najaarsnota 2016 € 1,2 mln in de programmareserve gestort. Diverse activiteiten vinden in 2017 en volgende jaren plaats. Deze fasering is verwerkt in de onttrekking 2017 aan de reserve Restauratie rijksmonumenten en erfgoed die in totaal €2,2 mln bedraagt.

Onderwerp programmareserve:

Transitie subsidie

Inhoud en doel

Een deel van het teveel bezuinigde budget op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces. Zodra er duidelijkheid is over lopende rechtszaken kunnen middelen worden onttrokken dan wel de reserve worden herbestemd. Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen (€ 3,2 mln in 2012)

Looptijd

2016