Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.6.3 Programmareserve 3

Onderwerp
(bedragen x €1.000)

Saldo per
1-1-2017

Vermeerderingen 2017

Verminderingen 2017

Saldo per
1-1-2018

Collectief particulier opdrachtgever

0

0

0

0

Meerjarenplan Bodemsanering

36.979

3.729

4.805

35.903

Bedrijventerreinen

4.995

0

2.899

2.096

EFRO middelen

31

0

0

31

Pieken in de Delta

0

0

0

0

Manden maken

615

0

615

0

Alt.locatie Hoeksche Waard

9.000

0

9.000

0

Coolport middelen

3.290

0

3.290

0

Mitigatie/Energie

27

0

0

27

Overcommittering OP-West

0

0

0

0

Interreg-cofinanciering EFRO

15.498

2.500

0

17.998

Greendeal Zonnepanelen-asbest

673

0

0

673

InnovationQuarter v.h.ROM Zuidvleug.

4.700

0

0

4.700

Reserve ROM-D

0

0

0

0

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

13.718

0

7.470

6.248

Programma Warmte-Koude Z-H

0

0

0

0

2015 DP Impulsprogramma CVT

0

0

0

0

Regionale netwerken topsectoren

2.308

0

0

2.308

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113

0

0

113

Risicoreserve Energiefonds

3.000

6.000

0

9.000

Versterking economie

5.335

0

170

5.165

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

4.500

0

0

4.500

Implementatie Omgevingswet

4.800

0

2.620

2.180

Opstellen integrale onderzoeksagenda

97

300

97

300

Regionale gebiedsgerichte projecten

0

2.000

0

2.000

WorldExpo 2025

600

600

0

1.200

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

0

0

0

0

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

4.188

0

750

3.438

Reservering IRP's

0

0

0

0

IRP Goeree-Overflakkee

498

0

300

198

2014 DP Clusterregeling Z-H

0

0

0

0

Totaal

114.965

15.129

32.016

98.078

Onderwerp programmareserve:

Meerjarenplan Bodemsanering

Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatie-uitkering zal plaatsvinden is niet zeker.
Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatie-uitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

Dit betreft de ontvangst van de decentralisatieuitkering van het Rijk voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond".

Toelichting vermindering

De geraamde onttrekking heeft onder andere betrekking op de Aanpak spoedlocaties en uitvoering nazorg door de Omgevingsdiensten.

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes/plafonds op de planning.

Toelichting vermindering

De ramingen van de verminderingen zijn gebaseerd op actuele informatie over de kasritmes van de uitgaven voor bedrijventerreinen.

Onderwerp programmareserve:

EFRO-middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd van 2007-2013.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (indicatie was 2015)

Onderwerp programmareserve:

Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2017. De looptijd is in overeenstemming met de subsidieverlening 2013-2017.

Toelichting vermindering

In 2016 wordt volgens de subsidieverlening € 200.000 onttrokken en in 2017
€ 615,000 zodat de reserve aan het einde van de periode op nul loopt.

Onderwerp programmareserve:

Alternatieve locatie Hoeksche waard

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2016 zijn gerealiseerd. Op basis daarvan zal de subsidieverlening worden voorbereid. Het Inpassingsplan heeft inmiddels de Raad van State-procedure doorlopen en is eind 2015 onherroepelijk geworden. Er van uit gaande dat de subsidie nog in 2016 kan worden verleend, is in de Najaarsnota 2016 € 9 mln onttrokken aan de reserve Alternatieve locatie Hoeksche Waard.

Onderwerp programmareserve:

Coolport-middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie € 3,2mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

Voor de uitvoering van het project Kwaliteitsnet goederenvervoer (Beter benutten) wordt € 3,3 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Bestemmingsreserve

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018 (was 2016). Reserve wordt ingezet voor uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid, onder andere voor wind- en zonne-energie.
Voor de uitvoering van het energiebeleid en het maken van de energieagenda is in de meerjarenbegroting 2016-2019 € 5 mln geraamd, gelijkelijk verdeeld over de vier planjaren. In de opstartfase is echter sprake van meerkosten. Daarnaast vergt de partiële herziening van de VRM voor de windopgave veel incidentele inspanning en kosten. De extra uitgaven zijn in de Voorjaarsnota 2016 geraamd op € 0,4 mln. Dekking vindt plaats ten laste van de programmareserve (reserve Mitigatie). In 2018 en 2019 zal sprake zijn van lagere lasten en terugstorting in de reserve.

Onderwerp programmareserve:

Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter dekking van risico's door overcommittering en de dekking van de bevoorschotting van de management autoriteit van het Landsdeel West voor overcommitteringsprojecten OP West.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017 (was 2016).2017 omdat Europa nog niet alle subsidies heeft afgerekend waar de provincie garant voor staat.

Onderwerp programmareserve:

Interreg-cofinanciering EFRO

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. .

Functie

Spaar

Voeding

Er is voor Interreg en Cofinanciering EFRO € 18 mln nodig. Dit wordt bereikt door:
€ 9,8 mln stand reserve 31-12-2015
Mutaties Voorjaarsnota 2016:
€ 1,5 mln uit reserve Overcommittering;
€ -1 mln naar reserve MIT;
€ 2,5 mln uit exploitatiebudget 2016 Schaalsprong;
€ 2,5 mln idem 2017
€ 0,4 mln uit reserve RNT.
-------- +
€15,7 mln
In de Najaarsnota 2016 is met het oog op fasering van de uitgaven € 2,3 mln exploitatiebudget 2016 in de reserve gestort.

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

In 2017 wordt € 2,5 mln uit het exploitatiebudget voor Schaalsprong in deze reserve gestort.

Onderwerp programmareserve:

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2020

Onderwerp programmareserve:

InnovationQuarter

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal
€ 4,7 mln (2013 tot en met 2016)

Looptijd

Einddatum wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.

Onderwerp programmareserve:

ROM-D

Inhoud en doel

Afdekken eventuele waardedaling van de aandelen die provincie Zuid-Holland heeft in het samenwerkingsverband Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Functie

Buffer.Bij een vertraagde uitgifte nemen de rentekosten toe ten opzichte van de raming terwijl de bedrijfsvoeringskosten relatief hoog zijn. Dit brengt met zich mee dat de waarde van de provinciale deelnemingen in de ROM-D in 2014 (verder) in waarde zijn gedaald. Als gevolg hiervan is bij de Jaarrekening 2015 van de provincie een voorziening gevormd tot een bedrag van € 1,8 mln waarbij € 1,1 mln uit de risicoreserve ROM-D is gedoteerd.

Voeding

Reserve transitie subsidies

Looptijd

Nog onbekend, is afhankelijk van ontwikkelingen..

Onderwerp programmareserve:

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte-middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte-middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2017 worden uitgaven verwacht voor Energieweb Glasparel + en Waterhergebruik Knibbelweg Oost

Onderwerp programmareserve:

Regionale netwerken topsectoren

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Onderwerp programmareserve:

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant ‘Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ)

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Onderwerp programmareserve:

Risicoreserve Energiefonds

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019, is de oprichting van een risicoreserve Energiefonds verwoord. Voor nieuwe ambities en technieken die nodig zijn voor de energietransitie is een energiefonds in het leven geroepen ter grootte van € 100 mln. Daarbij worden deelnemingen en participaties geselecteerd op rendement. Voor dit fonds wordt tevens een risicoreserve aangelegd van € 25 mln, ter afdekking van het financieel risico dat de provincie loopt in de deelnemingen en participaties. De middelen voor dit laatste aspect worden vrijgemaakt en worden gestort in een aparte reserve.

Functie

Buffer

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt in 2017 € 6 mln in de risicoreserve Energiefonds gestort.

Onderwerp programmareserve:

Versterking economie

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. In de nadere uitwerkingsfase hiervan is een aantal afzonderlijke grote onderwerpen gedefinieerd, en daarnaast een cluster initiatieven waarvan de uitwerking pas in een tweede fase aan de orde is. Om de middelen die voor dit laatste onderdeel worden vrijgemaakt goed te kunnen monitoren is een extra reserve noodzakelijk.

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermindering

De kosten van vergunning en handhaving RUD's (VTH-taken) bedragen structureel
€ 0,17 mln per jaar. Deze kosten worden in de periode 2016-2019 gedekt vanuit deze reserve.

Onderwerp programmareserve:

MIT MKB Innovatieregeling Topsectoren

Inhoud en doel

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken dat er extra geïnvesteerd word in het domein Economie. Een van de onderdelen die de nadere uitwerkingsfase hiervan naar voren zijn gekomen is innovatiestimulering van het MKB. Om dit geïdentificeerde onderdeel goed te kunnen aansturen, is een extra reserve noodzakelijk,

Voorzien wordt dat deze middelen worden ingezet voor subsidieverstrekking aan derden, waarbij die derden meer dan één jaar (het verleningsjaar) nodig zullen hebben voor uitvoering. Dat betekent dat de middelen die beschikbaar moeten zijn in het verleningsjaar, gedeeltelijk aan het einde van dat jaar opgespaard moeten worden in een reserve, om in de latere jaren onttrokken te worden zodra de activiteiten zijn uitgevoerd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Onderwerp programmareserve:

Implementatie Omgevingswet

Inhoud en doel

Op 22 maart 2016 heeft de eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingwet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden.
De transitiekosten voor de provincie Zuid-Holland worden ingeschat op € 6 mln in de periode 2016 -2020.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor dit jaar wordt voor activiteiten opgenomen in het programmaplan Omgevingswet,
€ 2,8 mln ontrokken aan de reserve.

Onderwerp programmareserve:

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Inhoud en doel

Om maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen wordt een integrale onderzoeks- en verkenningenagenda opgesteld. Hiervoor zullen in de komende jaren nieuwe sectordoorsnijdende lange termijn onderzoeken worden opgestart. De benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de 5 beleidsafdelingen en kunnen door de inzet van deze reserve flexibel worden ingezet. Wanneer er duidelijkheid is over de inhoud van de agenda en op te starten onderzoeken zullen de benodigde middelen aan deze reserve worden onttrokken.

Functie

Bestemming / spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering betreft de jaarlijkse bijdrage door de 5 beleidsafdelingen.

Toelichting vermindering

In 2017 worden uitgaven verwacht voor de laatste fase van het onderzoek "MINT" en de resultaten van het onderzoek “Water en economische clusters”. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 zal in een later stadium uitgaven worden begroot.

Onderwerp programmareserve:

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor regionale gebiedsgerichte projecten.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële Ruime

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

Provinciale Staten hebben bij amendement op de Kadernota € 2 mln voor 2017 voor regionale gebiedsgerichte projecten beschikbaar gesteld.

Onderwerp programmareserve:

World Expo 2025

Inhoud en doel

De in deze reserve gestortte middelen zijn bedoeld om de (ruimtelijke) economische groei en daarmee de werkgelegenheid in Rotterdam en andere delen van Nederland te stimuleren. Ook nu het Kabinet de kandidaatstelling voor programma Expo 2025 niet ondersteund blijft het oorspronkelijke doel overeind.

Functie

Reservering middelen

Voeding

Middelen PZH vanuit exploitatie. In de Voorjaarsnota 2016 beschikbaar gestelde middelen voor 2016 (€ 0,6 mln) zijn in de Najaarsnota 2016 in de programmareserve gestort. In totaal behelst de bijdrage € 1,8 mln (€ 0,6 mln in 2016, 2017 en 2018).

Looptijd

2025

Toelichting vermeerdering

Bijdrage 2017 € 0,6 mln.

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Onderwerp programmareserve:

IRP Goeree-Overflakkee

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Looptijd

Einddatum 2018

Toelichting vermindering

Voor de uitvoering van het programma wordt € 0,3 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

DP molens CVT groot onderhoud

Inhoud en doel

Door middel van deze tijdelijke reserve wordt het budget uit het jaar 2016 dat bestemd was voor groot onderhoud molens in dat jaar doorgeschoven naar het jaar 2017. Er is meer doorlooptijd voor het volledige proces nodig dan eerder was voorzien.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermindering

Onttrekking € 0,2 mln voor groot onderhoud molens in 2017.