Begroting en verantwoording

5 Uiteenzetting financiële positie

5.2 EMU saldo en geprognosticeerde balans

Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus uitgaven van de rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten spreken we van een EMU-tekort. Het Rijk en de decentrale overheden hebben afgesproken dat de decentrale overheden samen een EMU-tekort mogen hebben van maximaal 0,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Het Rijk stelt vervolgens periodiek vast wat het maximale aandeel hiervan mag zijn van gemeenten, provincies en waterschappen.

Met ingang van 2017 is er een wijziging vanuit het BBV rondom het EMU-saldo. Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat sturing op basis van het stelsel van baten en lasten plaatsvindt, kreeg het EMU-saldo niet de gewenste aandacht in de begrotings- en verantwoordingscyclus die nodig wordt geacht. Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt Provinciale Staten meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe het EMU-saldo zich meerjarig ontwikkeld.

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

EMU-saldo

-243,8

-243,1

-130,9

-64,5

De ontwikkeling van het saldo heeft geen consequenties voor de provincie Zuid-Holland. Het Rijk treft vooralsnog geen maatregelen. Bovendien verwacht het CBS (op basis van cijfers van decentrale overheden) dat decentrale overheden binnen de norm blijven. Daarnaast is van belang dat de minister van Financiën bij de behandeling van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) heeft aangegeven dat de wet geen gevolgen zal hebben voor investeringen van decentrale overheden. Dat geldt voor deze kabinetsperiode, maar ook daarna.

Onderstaand is de geprognosticeerde balans opgenomen.

Activa
(bedragen x €1.000)

Beginbalans 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Vaste activa

Financiële vaste activa

24.113

32.608

50.978

63.436

83.056

103.677

Deelnemingen

18.418

23.661

39.411

50.411

67.411

88.411

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

3.779

7.031

9.652

11.109

13.730

13.350

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

Immateriële vaste activa

110.404

125.869

163.929

208.139

214.657

217.887

*

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

71.596

77.241

99.859

121.023

121.348

115.505

*

Onderhanden werk (immateriële vaste activa)

38.808

48.628

64.070

87.115

93.309

102.382

Materiële vaste activa

870.560

931.994

1.104.245

1.282.898

1.372.003

1.425.331

*

Investeringen met economisch nut

122.243

115.860

119.668

133.168

128.110

120.107

*

Investeringen met maatschappelijk nut

668.334

719.742

755.060

1.067.094

1.201.604

1.302.668

*

Onderhanden werk (materiële vaste activa)

79.982

96.392

229.517

82.635

42.289

2.557

Totaal Vaste activa

1.005.077

1.090.471

1.319.152

1.554.472

1.669.716

1.746.896

Vlottende activa

Liquide middelen

14.030

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

Banksaldi

14.024

4.494

3.994

3.494

2.994

2.494

Kassaldi

6

6

6

6

6

6

Overlopende activa

56.349

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Nog te ontv.bedrag op uitk.overheden met spec.bestedingsdoel

22.086

22.086

22.086

22.086

22.086

22.086

Overige overlopende activa

28.323

28.323

28.323

28.323

28.323

28.323

Vooruitbetaalde bedragen

5.941

-409

-409

-409

-409

-409

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

398.704

271.222

134.950

124.950

114.950

104.950

Overige uitzettingen

88.750

88.750

63.000

53.000

43.000

33.000

Overige vorderingen

7.383

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

193.923

110.272

0

0

0

0

Verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

0

0

Vordering op openbare lichamen

108.648

67.200

66.950

66.950

66.950

66.950

Voorraden

30.038

41.656

30.186

30.186

30.186

25.186

*

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

1.784

1.784

0

0

0

0

*

Onderhanden werk voorraden

28.254

39.873

30.186

30.186

30.186

25.186

Totaal Vlottende activa

499.122

367.378

219.136

208.636

198.136

182.636

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

1.504.199

1.457.849

1.538.288

1.763.108

1.867.852

1.929.532

Passiva
(bedragen x €1.000)

Beginbalans 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

503.923

554.419

508.054

480.483

473.895

479.906

*

Algemene reserve

84.868

77.479

67.457

69.029

67.142

78.324

*

Bestemmingsreserve

381.216

476.940

440.598

411.453

406.753

401.582

*

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

37.839

0

0

0

0

0

Vaste schulden,rentetypische looptijd van één jaar of langer

469.870

435.712

565.990

836.327

996.231

1.078.855

Binnenlandse banken

469.870

435.712

565.990

836.327

996.231

1.078.855

Overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dub.deb.)

32.663

36.505

37.316

38.377

39.438

40.817

*

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

32.663

36.505

37.316

38.377

39.438

40.817

Totaal Vaste passiva

1.006.456

1.026.636

1.111.361

1.355.187

1.509.564

1.599.578

Vlottende passiva

Overlopende passiva

461.832

406.781

401.858

376.596

356.755

348.755

Nog te betalen kosten

194.633

223.907

215.000

215.000

215.000

215.000

Overige vooruit ontvangen bedragen

1.093

1.093

10.000

10.000

10.000

10.000

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

266.106

181.781

176.858

151.596

131.755

123.755

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr

35.911

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Overige schulden

35.911

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Totaal Vlottende passiva

497.743

441.781

436.859

411.596

391.755

383.755

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

1.504.199

1.468.417

1.548.219

1.766.782

1.901.319

1.983.334