Begroting en verantwoording

Paragraaf Financiering

Kredietverlening uit hoofde van publieke taak

Voor de uitoefening van de publieke taak gaat de provincie Zuid-Holland middels revolverende fondsen de Energietransitie en de mobiliteit via veren stimuleren. Conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zal de komende jaren voor de uitvoering van de activiteiten maximaal € 100 mln en € 12 mln aan liquide middelen beschikbaar worden gesteld aan respectievelijk het Energiefonds en het Verenfonds.

De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 renteloze leningen per saldo ad € 1,2 mln verstrekt aan het agrarische collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De lening heeft een looptijd tot en met 2018.

Door de transitie van DLG zijn de leningen van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland geëffectueerd. De overeenkomst stamt uit 2012 en lopen door tot het jaar 2024. De oorspronkelijke hoofdsom van beide leningen is per saldo € 2,9 mln.