Begroting en verantwoording

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte

Op basis van de liquiditeitsprognose zal het overschot aan liquide middelen in 2017 omslaan in een financieringsbehoefte. Dit zal ook in de jaren daarna het geval zijn. Hieronder ziet u hoe de stand van de langlopende leningen zich (heeft) ontwikkeld.

Door deze ontwikkeling zal het aandeel langlopende schuld op de balans stijgen.