Begroting en verantwoording

Paragraaf Financiering

Ontwikkelingen

De activiteiten van de provincie Zuid-Holland worden gefinancierd uit drie bronnen, allereerst uit het eigen vermogen, verder uit het werkkapitaal en als laatste uit het (aantrekken) van vreemd vermogen. De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen is aan het verschuiven. Dit komt doordat reserves in de komende jaren steeds meer zullen worden ingezet voor de beleidsdoelen, waardoor het eigen vermogen zal gaan dalen. Daarnaast zal de provincie in de komende jaren extra financiering nodig hebben voor de geplande investeringen. De consequentie hiervan is dat de rentekosten een steeds groter deel van de totale kosten zullen uitmaken. Op dit moment zijn de rentestanden op de kapitaalmarkt lager dan het renteomslagpercentage maar een eventuele stijging van de toekomstige rentestand kan gevolgen hebben voor de provinciale begroting.