Begroting en verantwoording

Paragraaf Financiering

Rente

Het aandeel van de schuld op de balans neemt toe, hierdoor zullen ook de rentelasten toenemen. De totale rentekosten bedragen in 2017 in totaal 3,2% van de totale inkomsten van de begroting. Dit percentage stijgt in de jaren daarna tot 5,0% in 2020.

Voor de bepaling van dit percentage is uitgegaan van de te betalen rente op al bestaande leningen en de verwachte rente op de nieuw aan te trekken leningen op basis van de kasstroomgegevens uit deze meerjarenbegroting en de geschatte rentetarieven op de kapitaalmarkt.