Begroting en verantwoording

Paragraaf Financiering

Renterisico

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.

Renterisiconorm 2017

Renterisico op de vaste schuld (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

2

Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0

0

0

0

3a

Nieuw aangetrokken schuld

165.018

309.409

209.275

142.007

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

2.620

1.457

2.621

0

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

162.398

307.951

206.654

142.007

5

Betaalde aflossingen

34.158

39.659

49.481

56.457

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

34.158

39.659

49.481

56.457

7

Renterisico op de vaste schuld (2+6)

34.158

39.659

49.481

56.457

Renterisiconorm

8

Stand van de vaste schuld per 1 januari

435.711

566.571

836.321

996.114

9

Het bij ministeriële regeling vastgesteld %

20%

20%

20%

20%

Toets renterisiconorm

10

Renterisiconorm (op basis van begrotingstotaal)

138.716

135.936

127.854

125.510

7

Renterisico op de vaste schuld

34.158

39.659

49.481

56.457

11

Ruimte (+)/Overschrijding (-) (10-7)

104.558

96.277

78.373

69.053