Begroting en verantwoording

Paragraaf Financiering

Rentebaten en -lasten

In 2017 bedragen de renteverplichtingen uit hoofde van afgesloten vaste leningen € 19,7 mln. De structureel beschikbare korte termijn-liquiditeiten zullen gedurende 2017 afnemen en omslaan in een financieringsbehoefte. Dit heeft als gevolg dat er nieuwe renteverplichtingen ontstaan.

Schema rentetoerekening Begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

a.

De externe rentelasten over de korte en lage financiering

 € 21.686

b.

De externe rentebaten

-/-

 €          -

Saldo rentelasten en rentebaten

 € 21.686

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

 €          -

De rente van projectfinanciering toegerekend aan taakvelden

-/-

 €          -

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 

 € 21.686

d1.

Rente over het eigen vermogen

 €          -

d2.

Rente over voorzieningen 

 €          -

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente

 € 21.686

e. 

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

-/-

 € 21.686

f. 

Verwacht renteresultaat op het taakveld treasury / financiering

 €          -