Begroting en verantwoording

4 Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

Programma 1

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon: Incidentele Baten
(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

492

492

300

300

1-2

Platteland OntwikkelingsProgramma (POP3) Water

1.539

1.327

0

0

1-3

Ontwikkelopgave RodS en UPG (Recreatie om de Stad en Uitvoeringsprogramma Groen)

800

800

800

0

1-4

Ontwikkelopgave EHS en UPG (inclusief grote projecten Deltanatuur, Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard)(Ecologische Hoofdstructuur thans Natuur Netwerk Nederland en Uitvoeringsprogramma Groen)

26.769

27.018

27.845

25.650

1-4

Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS)/Midden Delfland

177

911

0

0

1-4

PMR/Midden IJsselmonde

10.274

25.753

23.827

26.553

1-6

Luchtkwaliteit NSL

5.450

1-6

Clinsh

1.320

450

300

180

-

Overige Incidentele Baten Programma 1

131

-135

-266

-267

Totaal

46.952

56.616

52.806

52.416

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon: Incidentele Lasten
(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

942

792

600

500

1-2

Platteland OntwikkelingsProgramma (POP3) Water

1.539

1.327

0

519

1-3

Ontwikkelopgave RodS en UPG (Recreactie om de Stad en Uitvoeringsprogramma Groen)

23.001

19.242

14.828

2.200

1-3

Transitie Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H)

3.400

3.400

2.900

2.900

1-4

Natura 2000 en beheermaatregelen PAS

1.059

564

234

234

 1-4

Ontwikkelopgave EHS en UPG inclusief grote projecten Deltanatuur, Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard)(Ecologische Hoofdstructuur, thans Natuur Netwerk Nederland) en UItvoeringsprogramma Groen)

31.594

37.493

36.020

30.575

1-4

Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS)/Midden Delfland

4.934

2.159

0

0

1-4

Project Mainport Rotterdam (PMR)/Midden IJsselmonde

10.274

25.753

23.827

26.553

1-4

Toekomstige Beheer Recreatiegebieden (TBR)

400

216

0

0

1-5

POP3 en UPG (Platteland OntwikkelingsProgramma en Uitvoeringsprogramma Groen

5.251

4.253

2.657

2.708

1-5

Nota Ruimte Greenports

810

800

500

500

1-6

Impuls omgevingsveiligheid

2.780

1-6

Luchtkwaliteit NSL

7.113

-393

1-6

Clinsh

2.020

750

500

280

1-6

Geluid

470

484

1-6

Onderzoek uitstoot Dupont/Chemours

119

-

Overige Incidentele lasten programma 1

1.927

2.152

1.234

1.028

Totaal

97.633

98.992

83.300

67.997