Begroting en verantwoording

4 Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

Programma 3

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend: Incidentele Baten
(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

3-1

Vergoeding Interregprojecten

80

80

80

80

3-6

ISV3-gelden voor opdrachten erfgoed en ruimte

498

498

498

0

3-7(.1)

Stichting herontwikkeling Zellingwijk

138

0

0

0

-

Overige incidentele baten programma 3

693

693

693

347

Totaal

1.409

1.271

1.271

427

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend: Incidentele Lasten
(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

3-1

Interregprojecten

80

80

80

80

3-1

Stimuleren innovatie MKB

3500

3500

3500

0

3-1

Impuls Regionale Netwerken Topsectoren Economie

1500

1500

1500

0

3-1

IRP Goeree-Overflakkee

450

0

0

0

3-1

Thema Economie: stageplekken arbeidsmarkt

250

0

0

0

3-2

Energie-agenda

1300

1100

900

0

3-2

Warmte opgave e.a.

300

300

0

80

3-3(.1)

Sanering glasopstal herstructurering sierteelt

688

0

0

0

3-3

Transitie omgevingswet

2.620

2.180

0

0

3-3

Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

7.570

3.882

2.366

0

3-3(.4)

Integrale onderzoeks-/verkenningenagenda

97

0

0

0

3-5

Exploitatie Hoeksche Waard

9615

0

0

0

3-5

Bedrijventerreinen

3.589

2.976

440

500

3-6

Hoofdlijnenakkoord: behoud en intensivering erfgoedlijnen

3.500

3.500

3.500

0

3-6

Amendement Voorjaarsnota 2016: extra middelen voor Rijksmonumenten

2.000

0

0

0

3-6

Onttrekkingen uit reserve erfgoed

2.200

1.600

300

0

3-6

Doorgeschoven prestatie molens

200

0

0

0

3-7(.1)

Bodemsaneringsactiviteiten

5.447

737

642

642

-

Overige incidentele lasten programma 3

1.097

255

-101

39

Totaal

46.003

21.610

13.127

1.341