Begroting en verantwoording

Paragraaf Verbonden Partijen

Risico's

In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn voor enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserveringen gedaan om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.
Tevens loopt de provincie bij verbonden partijen financiële risico’s.

De volgende (bijgestelde)voorzieningen / reserveringen zijn getroffen en risico’s zijn in beeld:

Voorziening
(bedragen zijn x € 1 mln)

2012

2013

2014

2015

Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

0,9

0,2

0

0

Warmtebedrijf Rotterdam

1.6

1.7

1,7

1,7

ROM-D

0

0

0

1,8

RZG Zuidplas

12

12

12

9,6

Totaal

14.5

13.9

13,7

13,1

Reservering

2012

2013

2014

2015

Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel)

0

2,5*

3,6

4,7

ROM-D

0

0

1.1

0

Totaal

0

2,5

4,7

4,7

* Begin balans 2013 niet correct overgenomen in de Jaarrekening 2014.

Risico’s

Max.schade

Kans optreden

 Netto effect

begrotingsdoel

Grondbank ROZ Zuidplas

incidenteel

17

0-25%

2,1

3.5

Recreatieschap Midden-Delfland

incidenteel

9,6

25-50%

3,6

1.3

Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland

incidenteel

1,4

75-100%

1,2

3.1

Totaal

6,9