Begroting en verantwoording

Paragraaf Verbonden Partijen

Opzet paragraaf

De opzet van de paragraaf Verbonden partijen is ten opzichte van de vorige begroting gewijzigd. De oorzaak hiervoor is de herziening van het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 1 januari 2017. Volgens artikel 15 van het BBV bevat de paragraaf Verbonden partijen ten minste:
1. de visie en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
2. de lijst van verbonden partijen, uitgesplitst naar type.

Naast de informatie in deze paragraaf wordt Provinciale Staten (PS), volgens de afspraak in het besluit van PS van 28 januari 2015, als volgt geïnformeerd:

  • Eens per jaar in september wordt het onderwerp verbonden partijen in al zijn facetten in de Statencommissie Bestuur en Middelen geagendeerd. De leden van de Staten Commissies worden hiervoor uitgenodigd.
  • Eens per jaar in juni biedt GS een analyse van de jaarrekening en begroting van alle verbonden partijen aan volgens een afgesproken format.