Begroting en verantwoording

Paragraaf Grondbeleid

Grond-voor-Grond: verkoop gronden ten behoeve van de realisatie van het NNN

Realisatie en prognose verkoop Grond-voor-Grond.
Sinds 2014 is de provincie in het kader van Grond-voor-Grond bezig met de planmatige verkoop van het overtollige BBL-bezit buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of andere provinciale doelen conform onderstaande planning te verkopen. Deze planning is gebaseerd op het uitgangspunt, dat verkoop geen marktprijs-verstoring mag veroorzaken, waardoor een grens dient te worden gesteld aan het jaarlijks op de markt te brengen hectares. Deze is gesteld op circa 300 ha landbouwgrond..
Daarnaast kunnen sommige gronden nog niet worden verkocht, omdat gestudeerd wordt op strategische inzet van deze gronden ten behoeve van groene of andere provinciale belangen.
 Inmiddels is gebleken dat de te verwachte opbrengsten uit Grond-voor-Grond hoger zullen uitvallen dan waar eind 2013 nog van was uitgegaan. Oorzaken zijn de algemene stijging van agrarische grondprijzen in het afgelopen jaar en het feit dat uiteindelijk toch meer ha zijn overgekomen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) naar PZH. De totale gerealiseerde en verwachte bruto opbrengst, inclusief 5% proceskosten en 15% risico, is daarom ten opzichte van de oorspronkelijke raming met € 15 mln verhoogd.
De verkoop van grond-voor-grond ligt op schema en uit een analyse van de bereikte resultaten (grondprijsmonitor) blijkt dat de verkoop geen marktverstorende werking heeft gehad. In onderstaande tabel is de realisatie en prognose op basis van de nu bekende stand van zaken in beeld gebracht.
In onderstaande tabel is de planning van de bruto verkoopopbrengsten opgenomen.

Jaar:

ha:

€:

2017

361

21,9

2018

350

20,0

2019

250

18,8

2020

200

17,5

Het totaal van de geprognostiseerde bruto opbrengsten over bovenstaande periode bedraagt € 78,2 mln. Netto is dat (rekening houdend met 5% proceskosten en 15% risico) € 62,5 mln.
Tot en met 2016 is ongeveer € 40 mln aan bruto opbrengsten gerealiseerd. Na 2020 wordt nog € 15,8 mln verwacht.

Bij de jaarrekening zal beoordeeld worden of er redenen zijn de (planning van) de opbrengstrealisatie aan te passen, bijvoorbeeld omwille van de ontwikkeling op de agrarische markt of signalen van prijsverstoring.
Via de reguliere planning en control cyclus zal de begroting zo nodig worden aangepast.

2. Waarderingsbeleid Grond-voor-Grond
De balanspositie van de Grond-voor-Grond gronden is verwerkt in de cijfers van de Jaarrekening 2015 en is door de externe accountant van de provincie gecontroleerd en als correct beoordeeld.
Het verschil tussen de opbrengsten uit verkoop van de grond, minus risicofactor, minus boekwaarde verkochte grond en minus verkoopkosten is in de begroting opgenomen als dekkingsmiddel voor de realisatie van de Natuurnetwerk Nederland doelstellingen.

3. Marktprijsverstoring
De te verkopen gronden zijn allemaal in 2014 gewaardeerd en worden volgens het provinciale grondbeleid marktconform op de markt gezet. Tot op heden (medio 2016) wijken de verkoopopbrengsten marginaal af van de ramingen. Evenmin zijn er tekenen van marktverstoring.
De waardering van de gronden uit 2014 en de prognose van de verkoop vormt eveneens het uitgangspunt voor de komende monitoring. Om de effecten van het handelen van de provincie (en andere partijen) op de vastgoedmarkt inzichtelijk te maken, wordt de ontwikkeling op de agrarische grondmarkt gevolgd aan de hand van de door het Kadaster beschikbaar gestelde informatie en analyses. Dit kan leiden tot aanpassing van de ramingen maar ook het afzettempo. Zoals eerder betoogd is daar tot op heden geen aanleiding voor, maar in de jaarrekening zal hierop worden teruggekomen.
Bekend is dat het Bureau Beheer Landbouwgronden zogenaamde Bufferzonegronden buiten de beleidscontour, in 2017 in de provincie Zuid-Holland op de (agrarische) markt zal brengen. Ook andere provincies brengen grond op de agrarische markt, maar uiteraard niet in onze provincie.

4.Tijdelijk Beheer
Het tijdelijke beheer van de in bezit zijnde gronden is vanaf 1 januari 2015 overgenomen door de provincie. In juli 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten het “Provinciaal beheerkader voor het tijdelijk beheer van de BBL-gronden” en aanvullend daarop heeft het college in maart 2016 het Handelingskader Pacht vastgesteld, Meeste gronden die de provincie in afwachting van verkoop of inrichting in eigendom heeft worden jaarlijks verpacht in geliberaliseerde pacht.  
Voor 2017 worden de opbrengsten geraamd op € 1,3 mln en de kosten op € 0,8 mln. Als gevolg van de verkoop van het overtollige bezit en het “doorleveren” van ingerichte gronden aan de terrein beherende organisaties zullen de kosten en opbrengsten uit tijdelijk beheer de komende jaren geleidelijk afnemen.