Begroting en verantwoording

Paragraaf Grondbeleid

Uitvoering van het grondbeleid in 2017

Projecten
Op bijgaande kaart staan de belangrijkste projecten waaraan de provincie in 2017 een bijdrage zal leveren, verdeeld naar categorie.

 

Bron: Cartografie provincie Zuid-Holland.

Vervoersprojecten
Ook in 2017 zal de RijnlandRoute het belangrijkste vervoersproject zijn. De RijnlandRoute omvat een rijks- en provinciaal deel, maar wordt als gemeenschappelijk project uitgevoerd. De provincie faciliteert de grondaankopen. Inmiddels zijn de Koninklijke Besluiten afgegeven die onteigening mogelijk maken, maar de minnelijke verwervingsonderhandelingen blijven doorgaan tot het moment dat duidelijk is dat alleen middels onteigening over de voor de aanleg van de weg benodigde grond beschikt kan worden.
Daarnaast wordt voor circa 50 kleine en grote projecten in 2017 aangekocht; een paar belangrijke projecten zijn op bovenstaande kaart aangegeven.

Projecten Natuur Netwerk Nederland (NNN)
Ten behoeve van de beleidsrealisatie van natuur en recreatie zijn in 2017 overeenkomsten noodzakelijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Sluiten van zelfrealisatieovereenkomsten met ondernemers die hun bedrijf om willen vormen naar een bedrijf dat het realiseren van gestelde natuurdoelen combineert met agrarisch ondernemen.
  • Aankopen al dan niet met als uiterste mogelijkheid om tot onteigening over te gaan.
  • Doorleveren van grond.

Zelfrealisatie wordt inmiddels toegepast in de Krimpenerwaard op basis van de zogenaamde Instrumentenkoffer. De stuurgroep Krimpenerwaard is opdrachtgever voor het maken van afspraken met ondernemers over de omvorming van hun bedrijf en de inzet van subsidiemiddelen en het beschikbaar stellen van (extra) grond. Een zogenaamde dealmaker bereidt deze afspraken voor. Naar verwachting zal dit instrument ook in andere gebieden waar natuurontwikkeling hand in hand kan gaan met ondernemen, worden toegepast.
Niet iedere ondernemer zal kiezen voor zelfrealisatie. In dat geval zal de provincie proberen de gronden aan te kopen met in het uiterste geval de mogelijkheid om te onteigenen.
Grond in provinciale eigendom binnen de begrenzing van het NNN zal in het kader van zelfrealisatie aan in het gebied operationele ondernemers worden verpacht, dan wel via openbare inschrijving op de markt worden gebracht. In het laatste geval wordt iedere geïnteresseerde en gekwalificeerde partij in staat gesteld te bieden (level playing field). Op basis van kwaliteit en prijs wordt de beste partij geselecteerd.

Overdracht van eigendom van Provinciale Recreatiegebieden (PRG), Recreatieschappen en Recreatie om de Stad (RodS)
De provincie draagt grond met recreatieve functie om niet over aan medeoverheden. Volgens planning is een groot deel van de RodS-gronden overgedragen aan gemeenten. De gronden in gebieden van recreatieschappen worden overgedragen aan het betreffende recreatieschap (of diens rechtsopvolger). Een deel is al in 2016 overgedragen.
Ook zijn de meeste Provinciale Recreatiegebieden overgedragen. Dit geldt echter niet voor Vlietland, verreweg het grootste provinciale recreatiegebied. Tussen de provincie en de exploitant in het gebied (Recreatiecentrum Vlietland B.V.) bestaan nog enkele onduidelijkheden, die eerst moeten zijn opgelost. Het is onzeker of deze overdracht in 2017 kan plaats vinden.

Gebiedsontwikkeling
Een aantal opgaven van de provincie is zo omvangrijk dat de provincie een veel intensievere samenwerking zoekt met de regio. De Krimpenerwaard is in het voorgaande al genoemd en ook de Gouwe Wiericke en het Buijtenland van Rhoon zijn te beschouwen als groene gebiedsontwikkeling. In de Krimpenerwaard is een waardcommissie onder leiding van Riek Bakker aan de slag om een integrale visie te ontwikkelen.
Voor het Buijtenland van Rhoon heeft de Commissie Veerman (oud-minister van Landbouw) geadviseerd om een gebiedscoöperatie op te richten die het gebied zal inrichten en beheren. Deze aanpak vereist de bereidheid van ondernemers in het gebied om in deze aanpak deel te nemen.
Op Goeree-Overflakkee ondersteunt de provincie de ontwikkeling van de noordrand. Deze samenwerking is in een overeenkomst vastgelegd. De provincie heeft met de gemeente een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij de gemeente in een periode van drie jaar (2016-2018) gefaseerd gronden van de provincie koopt tegen marktconforme prijzen.
Ook voor de Zuidplas geldt een gebiedsontwikkeling, hoewel marktomstandigheden in de afgelopen periode hebben geleid tot regelmatige bijstelling van de plannen. Inmiddels is een adviseur aangetrokken die de in de grondbank deelnemende partijen zal adviseren over de ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied. In de Zuidplas is de provincie met een belang van 40% aandeelhouder in de Grondbank Zuidplas.