Begroting en verantwoording

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

3b. Toelichting op de inventarisatie van de risico's

Onderstaande tabel bevat de uitkomsten van de inventarisatie van de risico's die niet volledig worden afgedekt door beheersmaatregelen.

Ten opzichte van de vorige inventarisatie (Jaarrekening 2015) zijn de volgende risico's komen te vervallen:

  • Onvoldoende solvabiliteit / liquiditeit regionale omroepen

Het betreft twee leningen van de provincie aan Omroep West en RTV Rijnmond. Deze leningen zijn in 2016 afgelost. Hiermee komt het risico dat de omroepen de leningen niet volledig terug zouden kunnen betalen te   vervallen.

  • Restitutie ontgrondingenheffing

Conform de nota weerstandsvermogen worden risico's met een maximale schade van < € 0,1 mln niet in de paragraaf opgenomen. Gezien de maximale impact van dit risico (€ 0,09 mln) wordt dit risico daarom niet meer vermeld.

Tabel 1: informatie over risico’s

(bedragen x 1 mln)

Max. Schade

Kans van
optreden

Netto effect (s
in €

Netto effect (i)
 in €

Begrotings-doel (1)

1.

Lagere uitkering Provinciefonds

s

> 20,0

50-75%

12,5

5.1

2.

Lagere opbrengsten MRB

s

3,0

0-25%

0,4

5.1

3.

Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen

s

10,0

0-25%

1,3

3.7

4.

Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

i

17,0

0-25%

2,1

3.4

5.

Financiële risico's NNN / UPG (lagere opbrengsten grondverkoop)

s

1,0

0-25%

0,1

1.3/1.4

6.

BRZO en/of RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen      

i

15,0

0-25%

1,9

1.6

7.

Garantstelling contract personenvervoer over water (POW)

i

5,5

0-25%

0,7

2.2

8.

Risico deelname gemeenschappelijke reglingen: GR Midden-Delfland

i

9,6

0-25%

1,2

1.3

9.

Deelname Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)

i

1,4

75-100%

1,2

3.1

10.

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten

i

17,4

0-25%

2,2

3.1

11.

Niet tot uitvoering komen grote infrastructurele projecten (PZI)

i

9,5

0-25%

1,2

2.1

12.

Renterisico

s

2,0

25-50%

0,8

5.1

13.

Omgevingsrisico’s vergunningverlening en handhaving

s

5,0

0-25%

0,6

1.6

14.

Derde Merwedehaven

i

PM

0-25%

PM

1.6

15.

Maatregelen Rijk in verband met EMU-tekort

i

100,0

0-25%

12,5

5.1

16.

Risico's PMR - 750 ha natuur en recreatie

i

15,3

0-25%

1,9

1.3

17.

Deelname risico ROM-D Capital BV

i

8,2

0-25%

1,0

3.1

18.

Deelname risico InnovationQuarter

i

5,3

0-25%

0,7

3.1

19.

Geen aflossing gegarandeerde leningen derden

i

2,6

0-25%

0,3

5.1

20.

Herinrichting Meeslouwerplas

i

4,4

0-25%

0,6

1.2

21.

Indexatiekloof Openbaar Vervoer

s

1,3

75-100%

1,1

2.2

22.

Inlenersaansprakelijkheidsrisico

s

0,3

0-25%

0,0

alle

23.

Doorlevering gronden TBO’s

i

9,6

0-25%

1,2

1.3

24.

Meerkosten als gevolg van onverwachte incidenten in het areaal

i

25,0

0-25%

3,1

2.1

25.

Ontwikkeling loonkosten (stijging werkgeverslasten en CAO)

s

3,0

75-100%

2,6

alle

26.

Risico's regeling IndividueelKeuzeBudget (IKB), bovenwettelijke verlofdagen

s

1,4

25-50%

0,5

alle

27.

Uitbetalen obligaties uitgegeven in 1957 en 1959

i

0,4

0-25%

0,0

5.1

28.

Sloopkosten voormalige provinciale bescherming bevolking (BB) bunker

i

0,5

0-25%

0,0

0,0

1.3

29.

Invoering Omgevingswet

s

PM

PM

PM

PM

3.1

Totaal

21,9

28,8